Председник Скупштине ГО Стари град

Скупштина Градске општине на конститутивној седници бира председника Скупштине Градске општине из реда одборника, на четири године, тајним гласањем. Кандидата за председника Скупштине Градске општине може предложити најмање једна трећина одборника. Трећину одборника, у смислу одредаба Статута, чини 19 одборника.

Председник Скупштине Градске општине организује рад Скупштине Градске општине, сазива и председава њеним седницама, предлаже дневни ред, стара се о остваривању јавности рада Скупштине Градске општине, потписује акта Скупштине Градске општине и врши и друге послове утврђене законом, Статутом и пословником Скупштине Градске општине.

Председнику Скупштине Градске општине престаје функција пре истека времена на које је изабран подношењем оставке, разрешењем, или престанком мандата одборника у случајевима предвиђеним законом.

Председник Скупштине Градске општине може бити на сталном раду у Скупштини Градске општине.

Душан Петрић, ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Рођен je и одрастао на Старом граду, где је похађао ОШ „Краљ Петар Први“ као и Прву београдску гимназију. Звање дипломираног економисте стекао на Факултету за економију и инжењерски менаџмент. Радно искуство стицао je у ЈКП Паркинг сервис, од 2001. до 2014. године, на различитим руководећим позицијама. У два мандата, од 2012. до 2020. године, биран је за члана Већа градске општине Нови Београд. Такође, од 2001. до 2003. године вршио је дужност комесара за безбедност КК Црвена звезда да би од 2003. до 2005. године био ангажован на пословима организације Европског првенства у кошарци које је одржано у Београду.

За председника Скупштине градске општине Стари град изабран је 18. августа 2020. године као кандидат листе АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ-ПОБЕДА ЗА СТАРИ ГРАД. Ожењен је и отац двоје деце.

контаткт телефони: 011/3222-626 и 3222-627

електронска пошта: dpetric@starigrad.bg.ls.gov.rs

 

ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Председник Скупштине Градске општине има заменика који се бира из реда одборника на исти начин као и председник Скупштине Градске општине. Предлагање кандидата и избор председника и заменика председника Скупштине Градске општине може се вршити истовремено.

Заменик председника Скупштине Градске општине замењује председника Скупштине Градске општине у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

У случају престанка функције председника Скупштине Градске општине пре истека мандата, дужност председника Скупштине Градске општине, до избора новог, врши заменик председника Скупштине Градске општине.

Заменик председника Скупштине Градске општине може поднети оставку или бити разрешен функције по поступку предвиђеном за подношење оставке, односно разрешење председника Скупштине Градске општине.

НЕВЕНА ДОДИЋ, ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Невена Додић је рођена 1979. године у Лазаревцу. Дипломирала је на Факултету политичких наука у Београду са темом из области права и положаја националних мањина у политичком систему Републике Србије 2006. године. Мастер академске студије је похађала на Факултету политичких наука у Београду, где је одбраном мастер рада из области проучавања корупције у политичком систему Републике Србије, 2012. године стекла академско звање – мастер политикологије за јавну управу и локалну
самоуправу. Положила је државни стручни испит 2010. године по програму за високо образовање Министарства за државну управу и локалну самоуправу, а 2015. године је стекла лиценцу Коморе социјалне заштите за обављање основних стручних послова у социјалној заштити.
Радно искуство стицала је, од 2002. до 2010. године, ангажовањем на различитим позицијама у привреди. Од 2011. до 2020. године је радила на стручним пословима саветника у области заштите и унапређења људских и мањинских права и активно учествовала у припреми и реализацији већег броја пројеката. Од 2014. до 2018. године обављала је функцију потпредседника и члана Школског одбора Балетске школе „Лујо Давичо“ у Београду,. Током 2017. године изабрана је на позицију: National Selection Board member Serbia за програме RMUSP и RHSP које је спроводио РЕФ у Републици Србији за школску 2017/2018. годину.

Говори енглески и француски језик.
Мајка је троје деце и живи на Старом граду од 2001. године.

контакт телефони: 3225-791 и 3226-477

електронска пошта: ndodic@starigrad.bg.ls.gov.rs

Биографија