СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПРОЦЕДУРА ФОРМИРАЊА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Нови Закон о становању и одржавању зграда који је ступио на снагу 1. јануара 2017. године предвиђа обавезно формирање стамбених заједница за све стамбене и стамбено-пословне зграде. У случају да се станари зграда на територији општине Стари град самостално не организују и не оформе стамбену заједницу, предвиђено је увођење принудне управе и постављање професионалних управника.

Како би се у што већем броју стамбених зграда избегло увођење принудне управе и како би својим суграђанима олакшала формирање стамбених заједница, Градска општина Стари град је припремила упутство за станаре који желе самостално да уђу у процес избора управника зграда и регистрације стамбених заједница.

 

  1. КОРАК – ОДРЖАВАЊЕ КОНСТИТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Како би се заказала конститутивна седница скупштине одређене стамбене заједнице, потребно је на видном месту у згради најмање три дана пре датума одржавања седнице истаћи позив. Препорука је да позив на седницу садржи предлог дневног реда.

Чланови скупштине стамбене заједнице са правом гласа су сви власници посебних делова зграде (станова и пословних просторија), док чланови домаћинства и закупци могу присуствовати седници, али не могу гласати за избор управника.

За одржавање и рад седнице скупштине стамбене заједнице потребан је кворум.

На првој седници кворум чини 50% + 1 од укупног броја власника. Ако се седница скупштине није могла одржати због недостатка кворума, најмање три, а највише 30 дана од датума када је требало да буде одржана, заказује се поновљена седница скупштине стамбене заједнице. Кворум за поновљену седницу је 1/3 од укупног броја власника.

 

  1. КОРАК – ИЗБОР УПРАВНИКА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Управник се бира из редова чланова скупштине стамбене заједнице коју чине сви власници станова и пословних просторија.

За избор управника стамбене заједнице потребно је да гласа већина присутних чланова скупштине стамбене заједнице (50% + 1 од укупног броја присутних власника).

 

  1. КОРАК – РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У року од 15 дана од избора управника стамбене заједнице, неопходно је извршити регистрацију стамбене заједнице предајом одговарајуће документације на Писарници Градске општине Стари град (Македонска 42).

Потребна документација за предају захтева за регистрацију стамбене заједнице:

*  Попуњен Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице

* Попуњен Додатак пријави за регистрацију стамбене заједнице (само уколико се стамбена заједница формира за више улаза једне стамбене зграде)

* Оригинал записника са конститутивне седнице скупштине стамбене заједнице са Одлуком о избору управника и оригинал записника са неуспеле седнице уколико је управник изабран на поновљеној

*Оригинални примерак уплатнице административне таксе на захтев која износи 330,00 динара, а уплаћује се на број жиро рачуна ГО Стари град (840-742251843-73, модел 97, позив на број 44-018)

*Очитана или фотокопирана лична карта управника стамбене заједнице

*Фотокопија потврде о додељеном матичном броју и ПИБ-у скупштине станара/савета зграде (само уколико је стамбена заједница раније имала формирану скупштину станара)

*Фотокопија уговора са банком о отвореном жиро рачуну скупштине станара/савета зграде (само уколико је стамбена заједница раније имала отворен рачун у банци)

На основу уредно достављене документације за регистрацију стамбене заједнице, Одељење за имовинскo-правне и стамбене послове Управе Градске општине Стари град доноси решење о упису у Регистар стамбених заједница стамбене заједнице и управника. Решење о упису конкретне стамбене заједнице и управника објављује се на сајту Републичког геодетског заводалинк.

За преузимање решења о упису у Регистар стамбених заједница потребно је извршити уплату административне таксе на решење која износи 570,00 динара, а уплаћује се на број жиро рачуна ГО Стари град (840-742251843-73, модел 97, позив на број 44-018).

 

Додатне информације, као и стручну помоћ при обављању поступка регистрације стамбених заједница Старограђани могу потражити лично у Одељењу за имовинскo-правне и стамбене послове Управе Градске општине Стари град (трећи спрат, канцеларија 43), путем мејл адресе stambenazajednica@starigrad.org.rs или позивом на бројеве телефона 322-8-525 и 330-0-609.

КОРИСНА УПУТСТВА И ПРОПИСИ ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: