Набавка услуга мобилне телефоније

Јавни позив Упуство понуђачима какао да сачене понуду образац структуре цене спецификација услуга одлука о додели оквирног споразума

Услуга одржавања хигијене пословних просторија

одговор на постављено питање јавни позив подаци о предмету набавке упуство понуђачима како да сачине понуде критеријуми за квалитативни избор …