Одељењe за имовинско-правне и стамбене послове

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове обавља послове из стамбене области који се односе на заштиту и очување непокретности у јавној својини Града Београда и државној својини Републике Србије на којој је градска општина носилац права коришћења; закључење анекса уговора о откупу станова; стручну обраду и припрему за одлучивање по захтевима везаним за решавање стамбених потреба у складу са прописима и актима Скупштине градске општине и Града Београда; достављање Граду Београду као носиоцу права јавне својине документације ради уписа права јавне својине на непокретностима са правом коришћења Градске општине Стари град или ради исправке постојећег уписа у јавним књигама; достављање обавештења и документације по захтевима физичких и правних лица која имају правни интерес о непокретностима на којима градска општина има право коришћења; издавање уверења на основу података из службене евиденције Одељења; вођење Регистра стамбених заједница; доношење аката по пријавама за регистрацију стамбених заједница; вођење поступка увођења принудне управе у стамбеним заједницама по пријави надлежне организационе јединице за послове комуналне инспекције или власника посебног дела зграде; вођење поступка исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије; достављање документације о промени носиоца права својине или права коришћења на становима који су били удружени у Фонд станова градске општине ради провођења промена у евиденцији ЈП „Градско стамбено”; пружање стручне и административне помоћи Већу градске општине у поступку удруживања или искључења непокретности у или из одговарајућих фондова; вођење евиденције о непокретностима у јавној својини и давање података из истих; послове из имовинско правне области, односно послове државне управе који су градској општини поверени законом и Статутом Града Београда у пословима експропријације, административног преноса непокретности, поништавања решења о изузимању из поседа грађевинског земљишта по раније започетим поступцима, учествовање у спровођењу поступка отуђења из јавне својине Града Београда грађевинског земљишта ради изградње објеката до 1500m² бруто развијене грађевинске површине, односно ради озакоњења објеката до 400m² бруто развијене грађевинске површине, у складу са законом и актима Града; преузимање ствари стечајног дужника над којим је закључен стечај, а чије седиште је било на територији градске општине, када те послове повери Град Београд; обављање стручних сложених послова из економско-правне области у вези Одлуке о престанку са радом ЈП „Пословни простор општине Стари град“; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима Управе градске општине, као и друге послове по налогу начелника Управе.

Радно време за пријем странака: уторак и четвртак од 12h до 15h

Процедура формирања стамбених заједница

Контакт телефони: 011/ 3226-906, 3300-562, 3228-525 и 3300-609

Електронска пошта: imovina@starigrad.org.rs

Преузмите обрасце Одељења овде