Одељењe за комуналне послове и комуналну инспекцију

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ

Одељење за комуналне послове и комуналну инспекцију обавља послове који се односе на: спровођење поступка припреме предлога планова за надлежни орган градске општине за постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (тезге, киосци и други покретни мобилијар) у складу са општим актима Града; одређивање односно одобравање продајног места на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта, као и време и начин те трговине у складу са законом и вршење инспекцијског надзора у овој области; издавање одобрења за постављање и уклањање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, баште отвореног типа, тезге, балон хале спортске намене и други покретни мобилијар), у складу са прописима Града; издавање одобрења за сечу стабала и постављање средстава за оглашавање; вршење инспекцијског надзора у комуналној области, у складу са посебном одлуком скупштине Града; спровођење извршења решења, и то у областима одржавања чистоће и чишћења јавних површина, контроле радног времена, постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, баште отвореног типа, тезге и други покретни мобилијар), опште уређење града у вези са продајом робе и вршења других делатности на јавним површинама, постављања жардињера, постављања реклама, плаката и других видова оглашавања; обављање послова у вези чистоће и изгледа спољних делова зграда и других кућних објеката, кућног реда у стамбеним зградама и коришћења заједничких просторија које припадају згради; услове и начин држања домаћих животиња; спровођење извршења решења из стамбене области и присуствовање судским извршењима; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима Управе градске општине, као и друге послове по налогу начелника Управе.

Контакт телефон: 3227-104

Електронска пошта: inspekcija@starigrad.org.rs

Преузмите обрасце Одељења овде

 

Уколико желите да Стари град изгледа лепше и уређеније, можете се укључити у акцију ГРАЂАНИН – ИНСПЕКТОР. Довољно је да испуните формулар, укажете на проблем, са или без фотографије и кликом на дугме `Пошаљи` упутите поруку Градској општини Стари град.

Формулар за пријаву проблема