ЈАВНИ ПОЗИВ САВЕЗА СПОРТОВА СТАРИ ГРАД ЗА ПРИЈАВУ ПРОГРАМА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИМА СЕ УНАПРЕЂУЈЕ РАД ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ

Савез спортова Стари град на основу Закона о спорту( „Сл. Гласник РС“ бр. 10/2016), Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији  Градске општини Стари град (“Службени лист града Београда”, број 43/2019 од 07.06.2019. године) и Одлуке о задовољавању потреба интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Стари град (“Службени лист града Београда”, број 34/2019 од 16.05.2019. године) објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ САВЕЗА СПОРТОВА СТАРИ ГРАД ЗА ПРИЈАВУ ПРОГРАМА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИМА СЕ УНАПРЕЂУЈЕ РАД ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ.

 Учесници јавног позива могу преузети потребан образац за пријаву програма, као и упутство за подношење пријаве са званичног интернет сајта Градске општине Стари град www.starigrad.org.rs

Особа за контакт: Мирко Вујовић, тел. 069/506-6060, мејл: ssstarigrad@gmail.com   Македонска 42, Стари град, Београд, канцеларија бр. 45.

Начин достављања: Препорученом поштом или доставом у канцеларију СССГ на адресу:

Савез спортова Стари град, Македонска 42, Београд

Предлози програма морају бити достављени у запечаћеној коверти и са назнаком
(читко и штампаним словима написано):

Пријава на јавни позив за финансирање Годишњег програма организација у области спорта на територији Градске општине Стари град за 2022. годину

Рок за подношење предлога програма је 05. мај 2021. године.

Одлука о избору програма биће објављена на званичном интернет сајту општине (www.starigrad.org.rs)

ПРИЛОГ:

  1. УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
  2. Oбразац 2
  3. Oбразац 8