Услуга одржавања хигијене пословних просторија

одговор на постављено питање

јавни позив

подаци о предмету набавке

упуство понуђачима како да сачине понуде

критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта са упуствима

техничка спецификација

образац структуре цене

оквирни споразум

модел уговора

образац трошкова припреме понуде

одлука о додели оквирног споразума