РАСПОРЕД ПРИЈЕМА ГРАЂАНА (СТРАНАКА) У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

У Општинској управи градске општине Стари град, грађани (странке) се примају и по позиву и без позива.

Пријем странака са позивом врши се у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, у време означено у позиву.

Пријем странака без позива, обавља се према следећем распореду:

    • Начелник, односно заменик Начелника Општинске управе, странке прима петком у времену од 11,00 – 15,00 часова.
    • Руководиоци Одељења примају странке уторком у времену од 12,00 – 15,00 часова.
    • Шефови одсека, руководиоци група послова и запослени у Општинској управи, чија је природа посла везана за рад са странкама, примају странке, понедељком, уторком и четвртком у времену од 12,00 – 15,00 часова, изузев у Одељењу за грађевинску инспекцију, у коме грађевински инспектори странке примају сваког дана од 09,00 – 10,00 часова и у Одсеку за лична стања грађана у Одељењу за општу управу, у коме матичари примају странке сваког дана од 08,00 – 13,00 часова, док Писарница општинске управе са странкама ради сваког дана од 08,00 – 15,30 часова.