ПРОГРАМ „ЗАЈЕДНО ЗА ВАШУ ЗГРАДУ“ ПРОДУЖЕН ДО 16. АВГУСТА

Општина Стари град продужила је рок за пријаве грађана у програму „Заједно за Вашу зграду!“ до 16. августа. Подсетимо, општина ће су/финансирати одржавање зграде и простора око зграде у износу до 200.000 динара по објекту. Свака скупштина/савет финансира остатак радова одржавања зграде и простора око зграде. Градска општина Стари град ће пребацити новчана средства за потребно одржавање зграде и простора око зграде на рачун скупштине/савета зграде или извођача радова којег ангажује скупштина/савет зграде.

Скупштине/савети станара стамбених зграда које желе да учествују у овом програму, заједно са Градском општином Стари град, треба да доставе следећа документа:

  1. Записник са одлуком о избору председника скупштине/савета зграде;
  2. Број рачуна и ПИБ Скупштине/савета зграде и копију уговора са банком у којој је отворен рачун;
  3. Пријаву (образац 1), оверену печатом скупштине/савета стамбене зграде и потписану од председника, са јасно дефинисаним предметом пријаве (прилог фотографије), као и основним подацима о стамбеној згради (улица, број, спратност, број станова, година изградње);
  4. Одлуку скупштине/савета зграде (образац 2), потписану од већине власника станова у згради, којом се потврђује:- да су упознати са условима јавног позива и да су сагласни да учествују у су/финансирању стварних трошкова одржавања заједничких делова зграде;
  5. Спецификацију трошкова и опис радова које треба извршити у згради и простору око зграде;

Утврђивање ранг-листе пријављених стамбених зграда обавиће се на основу критеријума:

  1. Висина учешћа скупштине/савета зграде за радове који су предмет пријаве.
  2. Врста и обим радова.
  3. Број станова/станара.

Пријаву и наведену документацију скупштине/савети зграде могу доставити у затвореној коверти лично или поштом на адресу:

Градска општина Стари град, Београд, Македонска 42
Са назнаком: Пријава за јавни позив “ЗАЈЕДНО ЗА ВАШУ ЗГРАДУ!”

У пријави је обавезно навести име, презиме и број телефона председника скупштине/савета зграде, као и овлашћене особе за контакт. Обрасци 1 и 2 могу се преузети радним данима од 8 до 15 часова, на шалтеру Писарнице у згради Градске општине Стари град, Македонска 42, или на интернет сајту www.starigrad.org.rs.

Комисија Градске општине Стари град, на основу критеријума утврдиће ранг листу приспелих пријава. На основу утврђене ранг листе комисија ће у оквиру расположивих средстава изабрати зграде у којима ће се радови изводити, о чему ће подносиоци пријава бити благовремено обавештени. Скупштина/савет зграде у обавези је да 90 дана од уплате средстава за уређење зграде поднесе комисији извештај о извршеним радовима са доказима. У супротном скупштина/савет је у обавези да врати новац Градској општини Стари град.