ЈАВНИ ПОЗИВ “СТАРИ ГРАД МИСЛИ НА ЗГРАДЕ”

Председник Градске општине Стари град, дана 25.02.2021. године, на основу члана 15. став 1. тачка 24. и члана 73.  Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14 – други пречишћен текст, 25/15, 94/16, 75/17, 105/18, 73/19, 3/20 и 117/20), а у вези са одредбама члана 2. Одлуке о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде („Службени лист града Београда“, број 96/17 и 101/19), на предлог Комисије за спровођење конкурса „Стари град мисли на зграде“, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС „СТАРИ ГРАД МИСЛИ НА ЗГРАДЕ“
Урбанистичка зона: XV – Градска општина Стари град
И
ПОЗИВА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
да доставе
ПРИЈАВЕ ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДЕ

 

Aктивности на унапређењу својстава зграде подразумевају поправку крова, замену олука, улазних врата, интерфона, подних облога, поштанских сандучића, расвете, молерско-фарбарске радове, набавку противпожарних апарата, увођење видео надзора и друге радове у циљу спречавања настанка штетних последица по живот или здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности, као и ради побољшања услова становања на територији Градске општине Стари град.

Средства за учешће у финансирању активности на унапређењу својстава зграде обезбеђује Градска општина Стари град и могу максимално износити 90% предрачуна потребних финансијских средстава. Укупан износ за суфинансирање свих активности на унапређењу својстава зграде је 40.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Максимални износ средстава по једној стамбеној заједници који обезбеђује Градска општина Стари град је до 300.000,00 динара са ПДВ-ом.

Пријаве на конкурс се достављају у затвореној коверти и са назнаком:

„Пријава за Јавни конкурс „Стари град мисли на зграде“ за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу својстава зграде, Комисији за спровођење конкурса – НЕ ОТВАРАТИ“.

Пријавни формулар, пројекат или предмер и предрачун или друга техничка документација не старија од једне године од дана расписивања конкурса, као и друга пратећа документација наведена у пријавном формулару, подноси се у писаној форми и на CD-у потписан и оверен печатом подносиоца у 2 (два) примерка, на писарницу Градске општине Стари град или препоручено поштом са повратницом на адресу:

Град Београд, Градска општина Стари град, 11 000 Београд, ул. Македонска бр. 42.

У случају да је пријава поднета препоручено поштом са повратницом, дан предаје пошти сматра се даном подношења пријаве.

Рок за подношење пријаве је 45 дана од дана објављивања конкурса на званичној интернет презентацији Градске општине Стари град, односно закључно са 12.04.2021. године. Рок за подношење пријава продужен је до 26. априла 2021. године.

Свака пријава која доспе након рока одређеног у позиву, без обзира на начин достављања, сматраће се неблаговременом и неће се разматрати. По окончању поступка неотворена коверта биће враћена подносиоцу пријаве.

Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је наведена у конкурсу и неће бити рангирана.

Комисија врши рангирање пријава, сачињава предлог ранг листе и објављује предлог ранг листе на званичној интернет презентацији Градске општине Стари град у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Сваки учесник на конкурсу може Комисији уложити приговор у року од 3 (три) дана од дана објављивања предлога ранг листе на званичној интернет презентацији градске општине, у затвореној коверти директно на писарницу Градске општине Стари град или препоручено поштом са повратницом на адресу Градске општине Стари град, с тим да се у том случају дан предаје пошти сматра даном подношења приговора.

Комисија одлучује по приговорима у року који не може бити дужи од 5 (пет) дана од дана истека рока за подношење приговора.

Комисија, након истека рока за подношење приговора, односно рока за одлучивање по приговорима, утврђује коначну ранг листу коју објављује на званичној интернет презентацији градске општине.

Учесници јавног конкурса могу преузети пријавни формулар и пратећу документацију на званичној интернет презентацији градске општине: www.starigrad.org.rs

Све додатне информације се могу добити на званичној интернет презентацији градске општине www.starigrad.org.rs, путем електронске поште stambenazajednica@starigrad.org.rs или usluznicentar@starigrad.org.rs, као и путем телефона 011/785-2-999, сваког радног дана од 08,00 до 15,30ч.

 

Конкурсна документација: