Обрасци

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ

Захтев за доделу средстава
Захтев за издавање потврде о исплати откупне цене стана

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Захтев за коришћење просторија општине

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКЕ, ПРАВНЕ, СТАМБЕНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Захтев за измену уговора о откупу стана
Захтев за разгледање-фотокопирање активних списа
Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице
Додатак пријави за регистрацију стамбене заједнице
Записник са седнице и одлука са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице
Образац пријаве за ажурирање података који се евидентирају у регистру стамбене заједнице
Захтев за издавање потврде о регистрацији стамбене заједнице
Захтев за исељење бесправно усељених лица

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Захтев за стављање клаузуле правноснажности
Захтев за разгледање/фотокопирање списа предмета
Захтев за издавање уверења – спецификација

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ

Захтев за издавање одобрења за постављање средства за оглашавање (рекламе)
Захтев за издавање одобрења за постављање баште-нова башта
Захтев за издавање одобрења за поновно постављање баште
Захтев за одобрење – продаја робе и пружање услуга ван продајног објекта
Захтев о одобрењу истоветно средство за оглашавање

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ПОСЛОВЕ ВЕЋА И ПРЕДСЕДНИКА И УСЛУЖНИ ЦЕНТАР

Захтев за издавање уверења о статусу предузетника
Захтев за издавање уверења о просечним приходима домаћинства
Захтев за признавање права РВИ на накнаду за време незапослености
Захтев за остваривање права на породичну инвалиднину после смрти војног инвалида или палог борца
Захтев за признавање права на ортопедска и друга помагала РВИ и МВИ
Захтев за накнаду трошкова сахране носиоца Партизанске споменице 1941
Захтев за помоћ у случају смрти војног инвалида
Захтев за признавање својства РВИ, МВИ и ЦИР
Захтев за додатак за негу и помоћ РВИ, МВИ и ЦИР
Захтев за признавање права на ортопедски додатак
Захтев за увећану породичну инвалиднину по палом борцу
Захтев за породични додатак корисника породичне инвалиднине после смрти РВИ корисника додатка за негу
Захтев за додатак за негу корисника месечног новчаног примања
Захтев за накнаду погребних трошкова после смрти корисника МНП
Захтев за признавање права на борачки додатак
Захтев за повећање процента инвалидитета војног инвалида
Захтев за месечно новчано примање цивилних жртава рата, чланова њихових породица и учесника НОР
Захтев за остваривање права на путничко моторно возило војних инвалида прве групе
Захтев за повећање МНП по основу самохраности корисника МНП
Захтев за издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција
Захтев за издавање уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција