13. СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине Стари град

I-01 Број: 06-58/2021 – 27. 12. 2021. године

Београд, Македонска 42

Арх 2

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 60. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 103/2020 – пречишћен текст), а у вези са одредбама члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), сазивам

за 30. 12. 2021. године (четвртак) у 10.00 сати

13. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ
  3. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУМИМА, МЕРИЛИМА И НАЧИНУ ИЗБОРА ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП СРПЦ „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ“
  7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“

У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља Записник са 12. седнице Скупштине градске општине Стари град одржане дана 18. 11. 2021. године и предлози по тачкама Дневног реда.

Предлог за тачку 2. се доставља само председницима одборничких група у Скупштини градске општине Стари град, док остали одборници могу извршити увид у исти на интернет презентацији Градске општине Стари град: www.starigrad.org.rs

Седница Скупштине градске општине Стари град биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Градске општине Стари град, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника, на телефон 3223-345, 3227-859 или 3300-584.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Душан Петрић 

ПРИЛОГ  УЗ ТАЧКУ 2. ДНЕВНОГ РЕДА:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ