ДЕВЕТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине Стари град

I-01 Број: 06-19/2021 – 18.05.2021. године

Београд, Македонска 42

Арх 2

 

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 60. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 103/2020 – пречишћен текст), а у вези са одредбама члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), сазивам

за 21.05.2021. године (петак) у 17.00 сати

9. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.08.2020. ГОДИНЕ
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ АКЦИЈЕ УКЉУЧИВАЊА ГРАЂАНА У БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС И ПРИПРЕМЕ ГРАЂАНСКОГ БУЏЕТА
 4. ПРЕДЛОГ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
 5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
 6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ АДМИНИСТРАТИВНЕ КОМИСИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
 7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА БОРАЧКА И ИНВАЛИДСКА ПИТАЊА И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
 9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља Записник са 8. седнице Скупштине градске општине Стари град одржане дана 25.02.2021. године и предлози уз тачке Дневног реда, изузев прилога уз тачку 1. и 2. који се доставља само председницима одборничких група у Скупштини градске општине Стари град, док остали одборници могу извршити увид у исти на интернет презентацији Градске општине Стари град: www.starigrad.org.rs

Седница Скупштине градске општине Стари град биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Градске општине Стари град, Македонска 4Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника, на телефон 3223-345, 3227-859 или 3300-584.

ДОПУНЕ ДНЕВНОГ РЕДА:

 Пре тачке 1. Дневног реда, додају се као нове тачке Дневног реда и то:

Тачка 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

 Тачка 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Тачка 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД (предлог ће бити утврђен у току седнице)

Тачка 4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ

 Тачка 5. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНE КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ

Тачка 6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА РАДА УК „ПАРОБРОД“ ЗА 2021. ГОДИНУ

 Тачка 7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА УК „ПАРОБРОД“ ЗА 2021. ГОДИНУ

Тачка 8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

 Тачка 9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ (КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ) СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД (предлог ће бити утврђен у току седнице)

Тачке од 1-11. постају тачке 10-20. Дневног реда.

 Предлог за тачку 4. и прилози уз тачке 6. и 7. се достављају само председницима одборничких група у Скупштини градске општине Стари град, док остали одборници могу извршити увид у исти на интернет презентацији Градске општине Стари град: www.starigrad.org.rs

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Душан Петрић

ПРИЛОГ :

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.08.2020. ГОДИНЕ 
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2020. ГОДИНУ
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ
 4. ПРИЛОГ – ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА УК „ПАРОБРОД“ ЗА 2021.
 5. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА РАДА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“ ЗА 2021. ГОДИНУ