СТАРОГРАДСКА ФОНДАЦИЈА – ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 13. Одлуке о оснивању „Староградске фондације“ (број 020-4-15/17 од 16.03.2017.), члана 16. Статута „Староградске фондације“ УО бр. 1 од 11.05.2017. године, а у вези са одредбом члана 11. Правилника о начину прикупљања средстава и начину коришћења средстава „Староградске фондације“ УО бр. 2-4 од 16.05.2017 године, чланом 2. Плана доделе и коришћења средстава “Староградске фондације, Управни одбор “Староградске фондације”, а на основу Одлуке Управног одбора „Староградске фондације“ о покретању поступка за доделу средстава физичким лицима у области културе, уметности, науке и аматерског спорта УО бр. 29-3 од 22.10.2018. године, Директор „Староградске фондације“ дана 02.11.2018. године, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење пријава на Конкурс за доделу средстава физичким лицима која су делатници у области културе, уметности, науке и аматерског спорта

„Староградска фондација“ је основана са циљем да своје активности усмерава на: јачање бриге о деци и младима, помоћ самохраним родитељима, пружање помоћи старима, унапређење положаја особа са инвалидитетом, промовисање и популаризацију културе, уметности, науке и аматерског спорта, унапређење формалног и неформалног образовања, промовисање и заштиту људских, грађанских и мањинских права, унапређење социјалне и здравствене заштите, заштиту животне средине, заштиту животиња, као и на друге области у којима се остварују општекорисни циљеви.

Управни одбор „Староградске фондације“ је на седници одржаној дана 22.10.2018. године донео Одлуку о покретању поступка за доделу средстава физичким лицима у области културе, уметности, науке и аматерског спорта УО бр. 29-3.

Додела средстава се врши у циљу промовисања и популаризације културе, уметности, науке и аматерског спорта, односно у циљу пружања помоћи лицима чијим се активностима остварују општекорисни циљеви.

Укупан износ средстава који се додељује износи 150.000,00 динара. Износ који се додељује поједином лицу не може бити већи од 50.000,00 динара.

Критеријум за избор лица којем се додељују средства је остваривање позитивних резултата у одређеној области односно допринос тог лица постизању општекорисних циљева.

Рок за подношење пријава на конкурс је 7 (седам) дана од дана објављивања конкурса на интернет порталу Градске општине Стари град.

Рок за доношење одлуке о додели средстава је 3 (три) дана од дана истека рока за подношење пријава.

Са добитником средстава закључиће се уговор о додели средстава.

Ако се на Конкурс не јаве заинтересована лица, Конкурс ће се поновити у року од месец дана од дана објављивања неуспелог Конкурса.

Право учешћа на конкурсу имају искључиво физичка лица чије је пребивалиште на територији Градске општине Стари град.

Пријаве учесника у поступку треба да садрже следеће податке, уз достављање доказа за исте:

    • име и презиме, адресу становања, фотокопију личне карте (уколико је подносилац пријаве пунолетно лице), фотокопију личне карте законског заступника малолетног лица (уколико је подносилац пријаве законски заступник малолетног лица), доказ о учествовању на такмичењу или манифестацији у области културе, уметности, науке и аматерског спорта, доказ о износу трошкова непоходних за учествовање на такмичењу или манифестацији у облааси културе, уметности, науке и аматерског спорта, захтев у слободној форми (молба).

Пријава на Конкурс, подноси се преко Писарнице Управе Градске општине Стари град, или поштом (препорученом пошиљком), на адресу:

„СТАРОГРАДСКА ФОНДАЦИЈА“

„за Комисију за спровођење Конкурса“

Београд, Македонска број 42,

у затвореној коверти са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ“, и подацима о учеснику конкурса попуњеним на полеђини коверте, у року од 7 дана од дана објављивања конкурса (последњи дан за пријаву преко писарнице је 09.11.2018. године).

Услови за спровођење поступка избора корисника средстава су испуњени и ако пристигне само једна благовремена и уредна пријава.

Отварање благовремених пријава ће се извршити 12.11.2018. године. Комисија о отварању пријава води записник.

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће разматрати и исте ће бити одбачене.

Одлуку о додели средстава донеће Управни одбор „Староградска фондације“ у року од 3 (три) дана од дана истека рока за подношење пријава.

Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 011/3300-606 или путем е-маила fondacija@starigrad.org.rs