СЕДМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине Стари град

I-01 Број: 06-99/2020 – 28.12.2020. године

Београд, Македонска 42

Арх 2

 

 

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 60. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 103/2020 – пречишћен текст), а у вези са одредбама члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), сазивам

за 29.12.2020. године (уторак) у 16.00 сати

7. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ
  2. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ
  3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА УК „СТАРИ ГРАД“ ЗА 2021. ГОДИНУ (ВИДЕТИ ПРИЛОГ)

У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља Записник са 6. седнице Скупштине градске општине Стари град одржане дана 21.12.2020. године, предлози уз тачке Дневног реда, изузев прилога уз тачку 3. за који се увид може извршити на интернет презентацији, као и за предлог за тачку 1. који се доставља само председницима одборничких група у Скупштини градске општине Стари град, док остали одборници могу извршити увид у исти на интернет презентацији Градске општине Стари град: www.starigrad.org.rs

Седница Скупштине градске општине Стари град биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Градске општине Стари град, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника и услужни центар, на телефон 3223-345, 3227-859 или 3300-584.

                                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Душан Петрић

 

ПРИЛОГ: ДОПУНА МАТЕРИЈАЛА ЗА 3.ТАЧКУ ДНЕВНОГ РЕДА:

1. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА РАДА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „СТАРИ ГРАД“ ЗА 2021. ГОДИНУ

2. OДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА РАДА ЗА 2021.ГОДИНУ

3. ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.ГОДИНУ

4. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

5. ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 2022. И 2023. ГОДИНУ