ЈАВНИ ПОЗИВ САВЕЗА СПОРТОВА СТАРИ ГРАД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ / СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ

Савез спортова Стари град на основу Закона о спорту( „Сл. Гласник РС“ бр. 10/2016), Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији  Градске општини Стари град (“Службени лист града Београда”, број 43/2019) и Одлуке о задовољавању потреба интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Стари град (“Службени лист града Београда”, број 34/2019 и 3/2020) објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ САВЕЗА СПОРТОВА СТАРИ ГРАД

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ / СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2023. ГОДИНУ

Учесници јавног позива могу преузети потребан образац за пријаву програма, као и упутство за подношење пријаве са званичног интернет сајта Градске општине Стари град www.starigrad.org.rs

Особа за контакт: Мирко Вујовић, тел. 069/506-6060, мејл: ssstarigrad@gmail.com
Македонска 42, Стари град, Београд, канцеларија бр 45.

Начин достављања: Препорученом поштом или доставом у канцеларију СССГ на адресу:

Савез спортова Стари град, Македонска 42, Београд

Предлози програма морају бити достављени у запечаћеној коверти и са назнаком
(читко и штампаним словима написано):

Пријава на јавни позив за финансирање/суфинансирање годишњих програма организација у области спорта на територији Градске општине Стари град за 2023. годину

 Рок за подношење предлога програма је 20. мај 2022. године.

Одлука о избору програма биће објављена на званичном интернет сајту општине (www.starigrad.org.rs)

ПРИЛОЗИ:

УПУТСТВО ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ 2023

ОБРАЗАЦ 2 – ЕВИДЕНЦИОНА ПРИЈАВА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА

ОБРАЗАЦ 4 – ЕВИДЕНЦИОНА ПРИЈАВА ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА

ОБРАЗАЦ 8 – ЕВИДЕНЦИОНА ПРИЈАВА ИЗГРАДЊЕ, ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА ОБЈЕКАТА

ОБРАЗАЦ 10 – ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА