ПОПРАВИМО ЗАЈЕДНО

Секретаријат за комуналне и стамбене послове града Београда упутио је позив станарима зграда да се пријаве за суфинансирање радова на инвестиционом одржавању кровова, фасада и лифтова.

Циљ овог јавног позива је да се помогне грађанима да се уреди њихова зграда и спрече несреће од рушења делова оронулих фасада, тераса и кровова.
Суштина је да станари заједно са Градом суфинансирају трошкове стварно изведених радова на инвестиционом одржавању стамбених зграда.
Заинтересовани станари треба да доставе: Пријаву, оверену од стране Скупштине или Савета стамбене зграде и потписану од стране председника, са јасно дефинисаним предметом пријаве, као и основним подацима о стамбеној згради, ( улица, број, општина, спратност, број станова, укупна површина станова и других посебних делова у згради, површина основе крова, површина фасаде, број лифтова.)
Одлуку Скупштине зграде, потписану од власника станова којима припада више од половине укупне површине станова и других посебних делова зграде. У овој Одлуци треба да се потврди да су станари упознати са условима јавног позива и да су сагласни да учествују у поправци зграде не мање од 30 процената од стварних трошкова поправке заједничког дела зграде. Станари треба да буду упознати са предрачунском вредношћу радова из предложеног пројекта.
Председник Скупштине зграде потписује уговор са градом Београдом – Градском управом – Секретаријатом за комуналне и стамбене послове, о регулисању међусобних обавеза. На име гаранције станари зграда уплаћују 100.000 динара . Град ће финансирати радове са највише 70 одсто. Стамбене зграде могу једном пријавом обухватити све три врсте радова ( кров, фасада и лифт), при чему појединачна вредност за сваку врсту радова не може бити мања од 1.000.000 динара. Неће се узимати у обзир парцијалне поправке крова или фасаде..
Обрасци по којима треба урадити предрачун радова могу се узети радним даном од 9 до 16 часова на шалтеру Писарнице у Голсвордијевој 35 или на интернет сајту www.beograd.org.yu. Додатна обавештења могу се добити на телефон 30 83 800, локали 1895, 1894, 1893, 1878 и 1879.