ОБРАЗОВАНА СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА ВЕЋА ГO СТАРИ ГРАД

Одлуком Већа Градске општине Стари град, на трећој седници која је одржана 28. јуна, образована су СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД. Такође, на предлог председника ГО Стари град Дејана Ковачевића образована је и КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА „ЗАЈЕДНО ЗА ВАШУ ФАСАДУ“

Пројекат „Заједно за вашу фасаду“, има за циљ да Општина и Скупштине станара заједничким средствима обнове фасаде зграда које су због вишедеценијског неодржавања у таквом стању да у знатној мери утичу на квалитет становања његових корисника.

Са одобравањем Пројекта образована је Комисија, као привремено радно тело за спровођење пројекта „Заједно за вашу фасаду“, која ради у саставу:

МАРКО БАСТАЋ, члан Већа
КОСТА АНДРИЋ, члан Већа
МИЛАН ЦЕРОВАЦ

КОМИСИЈА ЗА СТАМБЕНА ПИТАЊА

Задатак Комисије је да утврди предлоге аката о којима одлучује Веће, по свим захтевима грађана и других правних или физичких лица који се обраћају Већу за решавање стамбених питања, у смислу одредби Одлуке о начину стицања, коришћења и располагања становима општине Стари град.
Стручне послове за комисију обавља Одељење за општу управу, имовинско-правне и стамбене послове.

Као стално радно тело Већа градске општине образована је Комисија за стамбена питања, која ради у саставу:

Председник:
АНДРЕЈ БЕЛИНГАР, члан Већа

Чланови:
МИЛОШ ВУЛИЋ
ПЕТАР БОЈОВИЋ, члан Већа
КОСТА АНДРИЋ, члан Већа

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Комисија за доделу финансијских средстава из буџета правним и физичким лицима, као стално радно тело председника градске општине, образована је и ради у саставу:

Председник:
ЛАЗАР ЛЕШЊАК, члан Већа

Чланови:
ЂОРЂЕ ЛАЗАРЕВИЋ, члан Већа
КОСТА АНДРИЋ, члан Већа
РАДОСЛАВ НОВАКОВИЋ

Задатак Комисије је да утврди предлог Председнику општине за одобравање финансијских средстава за спровођење одређених акција и манифестација, програма и задовољење других потреба правним и физичким лицима, са седиштем, односно пребивалиштем или активношћу на територији оптшине Стари град, и то:
– Удружењима грађана, невладиним организацијама, друштвеним организацијама, верским заједницама и хуманитарним организацијама које нису регистроване као д.о.о., за спровођење хуманитарних акција и програма, као и акција у области културе, уметности, науке и образовања;
– Аматерским спортским организацијама, које пре свега, окупљају школску децу и омладину;
– решавање појединачних захтева ученика основних и средњих школа и студената, за учешће на разним такмичењима и подстицање стваралачких способности код ученика и студената у области науке, културе, уметности, спорта и слично;
– решавање појединачних захтева грађанима општине Стари град, за реализацију стваралаштва у области културе, уметности, науке и спорта, као и за хуманитарне и здравствене потребе, социјално угроженим, болесним и хендикепираним особама;

У изузетним случајевима Комисија може предложити да се, одобре средства правним и физичким лицима чије седиште или пребивалиште није на територији општине Стари град, уколико за то постоје посебно оправдани разлози, што је у предлогу дужна да образложи.

Стручне послове за комисију обавља Одељење за буџет, привреду и друштвене делатности Управе градске општине.

РАДНО ТЕЛО ВЕЋА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ

Задатак радног тела Већа за спровођење омладинске политике је да:
– разматра предлоге пројеката из области омладинске политике и прослеђује Већу на разматрање и усвајање;
– прати реализацију годишњих и кварталних планова рада, креира извештаје о тренутној ситуацији;
– реализује конкурсе које расписује Веће, испред Канцеларије за младе;
– прима и разматра предлоге о сарадњи од организација које су ангажоване у области омладинске политике на територији општине Стари град;
– контактира и остварује сарадњу са локалним актерима омладинске политике.

Радно тело Већа за спровођење омладинске политике, образовано је и ради у саставу:

Председник:
БОЈАН МАРИЋ

Чланови:
БОРИС РАДАКОВИЋ
АЛЕКСАНДАР ЗОРИЋ
БОЈАН МОЈСОСКИ

КОМИСИЈА ЗА ВОЛОНТЕРСКУ ПОМОЋ

Oбразована је и ради у саставу:

Председник:
МИЛОШ МАРКОВИЋ

Чланови:
БОЈАНА МИЛОВАНОВИЋ
БОЈАН МОЈСОСКИ