ОБАВЕЗЕ ОРГАНА УПРАВЕ ПО ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

Управа Градске општине Стари град обавештава суграђане да је 8. јуна 2016. године почела примена одредби Закона о општем управном поступку, које се тичу обавезе органа управе да између себе размењују податке из службених евиденција. Члановима 9, 103 и 207 Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ 18/16) предвиђено је следеће:

– орган је дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

– ако службену евиденцију води други орган, орган који води поступак дужан је да хитно затражи податке, а замољени орган да бесплатно уступи податке у року од 15 дана, ако није друкчије прописано. Ако се тражени подаци могу добити електронским путем, замољени орган их доставља у најкраћем року.

– у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

– новчаном казном од 5.000 динара до 50.000 динара казниће се за прекршај овлашћено службено лице, у смислу овог закона, које по службеној дужности не изврши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, не затражи их ради прибављања и не обради, односно које на захтев органа који води поступак бесплатно не уступи податке о којима се води службена евиденција у року од 15 дана или другом року одређеном законом

Управа Градске општине Стари град