ОБАВЕШТЕЊЕ УПРАВЕ ГО СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

На основу члана члана 14. и 15. Закона о јединственом бирачком списку ( Сл. Гласник РС , број 104/2009 и 99/2011), тачке 10 Упутства о спровођењу Закона о јединственом бирачком списку (Сл. Гласник РС , број 15/2012), Одлуке о расписивању избора за народне посланике и Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина општина, скупштине градова и града Београда за 06.05. 2012. године (Сл. Гласник РС , број 19/2012), Управа Градске општине Стари град даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се грађани који имају пребивалиште на територији Градске општине Стари град и привремено одсељени из сталног места боравка / интерно расељена лица која бораве на подручју општине Стари град а према евиденцији органа унутрашњих послова су пријављени са тим статусом/, да могу вршити увид у део бирачког списака за подручје општине Стари град и захтевати упис, брисање, измену и допуну или исправку , сваког радног дана од 08,00 до 15,00 и 30 часова, до 20.04.2012. год. у 24 h, када ће се решењем бирачки списак закључити.

Увид у део бирачког списка за подручје Градске општине Стари град се може вршити у:

      • просторијама Градске општине Стари град – шалтер сала,
      • III спрату, канцеларија број 47

Након доношења Одлуке о расписивању избора, малолетна лица која бирачко право стичу најкасније на дан избора, могу захтевати упис у бирачки списак.

Од проглашења изборне листе до закључења бирачког списка право на увид, и на подношење захтева за доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку, има и подносилац изборне листе или лице које он овласти по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази.

После закључења бирачког списка Министарство за људска и мањинска права државну управу и локалну самоуправу РС врши све промене у бирачком списку.

Захтев за промену у делу бирачког списака за подручје општине Стари град (упис брисање, измену и допуну или исправку) грађани могу подносити Министарству или општинској управи Градске општине Стари град.

Грађани могу најкасније 5 дана пре дана закључења бирачког списка поднети захтев управи градске општине на чијој територији имају боравиште, да се у бирачки списак упише податак ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта.

Бирачи који имају боравиште у иностранству, могу, преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије, путем телефона , телефакса или електронском поштом, најкасније 5 дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 15.4.2012. године, управама градских општина на територији града Београда по месту пребивалишта, поднети захтев за давање обавештења о подацима који су о њима уписани у бирачки списак.

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ