ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТАВКУ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, у складу са Закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда, која је на седници одржаној 29. 06. 2021. године утврдила термин за одржавање наставка јавне седнице у вези са Нацртом измена и допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац, за део блока између улица: Карађорђева, Велике степенице и Косанчићев венац, Градска општина Стари град, која је започета 17. 12. 2020.године и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, брoj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/19)

 

ОГЛАШАВА

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАСТАВАКУ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ, ЗА ДЕО БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КАРАЂОРЂЕВА, ВЕЛИКЕ СТЕПЕНИЦЕ И КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

 

Наставак јавне седнице Комисије за планове о предметном Нацрту плана одржаће се 27. 07. 2021. године, у 8 часова, у згради Градске управе града Београда, у Улици краљице Марије број 1 (сала на XX спрату).

Због великог броја пристиглих примедби, уколико буде потребно, организоваће се више јавних седница, како би се обезбедило присуство свих заинтересованих лица.