КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА СТАРОМ ГРАДУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
Београд, Македонска 42
Тел. 3220-721; Факс: 3227-067
www.starigrad.org.rs

Веће Градске општине Стари град, на основу члана 77. Статута градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 43/08и16/10), а у вези са одредбама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката („Сл. лист града Београда“, бр. 31/2002 – пречишћен текст, 5/03,11/05,18/06, 61/09 и 24/10,10/11) и Плана постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град (Службени лист града Београда број 8/12), расписује

К О Н К У Р С

за одређивање корисника места за постављање тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град, са роком постављања до 17.03.2014. године (изузев за конзерваторе за сладолед који се постављају почев од 15.03. – 15.11.2013. годин), и то:

I АПАРАТА ЗА КОКИЦЕ
II ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ РАЗГЛЕДНИЦА И ТУРИСТИЧКИХ ПУБЛИКАЦИЈА
III РОТАЦИОНИХ СТАЛАКА ЗА ПРОДАЈУ ШТАМПЕ
IV ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ УМЕТНИЧКИХ СУВЕНИРА
V ТЕЗГИ – КОЛИЦА ЗА ПРОДАЈУ ОСВЕЖАВАЈУЋИХ НАПИТАКА
VI ТЕЗГИ – КОЛИЦА ЗА ПРОДАЈУ ПРОИЗВОДА СТАРИХ ЗАНАТА, УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И УМЕТНИЧКИХ СУВЕНИРА
VII ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА
VIII ТЕЗГИ – САНДУКА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОБУЋЕ
IX СТАЛАКА ЗА ПРОДАЈУ БАЛОНА
X ВАГЕ ЗА МЕРЕЊЕ ТЕЛЕСНЕ ТЕЖИНЕ
XI ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ ЦВЕЋА
XII ТЕЗГЕ ЗА ПРОДАЈУ КЊИГА
XIII КОНЗЕРВАТОРА ЗА СЛАДОЛЕД
XIV УРЕЂАЈА ЗА КЕСТЕН И КУКУРУЗ
XV УРЕЂАЈА ЗА „HOT – DOG“

Конкурс ће се спровести путем усменог јавног надметања.

Врсте објеката, локације, објекти на локацијама и намена, почетни износи у поступку усменог јавног надметања, као и општи и посебни услови, под којима ће бити извршен одабир корисника локације, садржан је у конкурсној документацији.

Конкурсна документација се може преузети са сајта Градске општине Стари град – www.starigrad.org.rs и у Одсеку за послове већа и председника Општине, на првом спрату зграде Општине, у Ул. Македонска 42, у соби број 17, радним даном од 9,00 до 15,00 часова, почев од првог наредног радног дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Блиц“.

У истом периоду заинтересована лица могу извршити и увид у микролокацијске скице објеката, у просторијама Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију, у згради општине у Београду у улици Македонска 42 (соба 97/V).

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове утврђене законом и конкурсном документацијом.

Пријава на Конкурс, подноси се поштом (препорученом пошиљком), или преко Писарнице Управе, у року од 8 дана од дана објављивања, у дневном листу „Блиц“.

Пријаве се подносеза сваки објекат посебно, на прописаном обрасцу из Прилога 3. Конкурсне документације, на адресу ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, Београд, Македонска број 42.

Један учесник може поднети само једну пријаву за један објекат.

Избор корисника места, између благовремених и уредних пријава, извршиће Комисија за спровођење конкурса, и то искључиво на основу највишег понуђеног износа за одређени објекат постигнутог у поступку усменог јавног надметања.

Регистрација учесника у поступку јавног надметања, и поступак усменог јавног надметања одржаће се 14. фебруара 2013. године,у згради општине Стари град, у улици Македонска број 42, у Малој сали на првом спрату, према распореду садржаном у конкурсној документацији.

Комисија за спровођење конкурса ће, најдаље у року од 8 дана од дана одржавања поступка усменог јавног надметања извршити избор корисника места за постављање одређеног објекта и о томе писмено известити све учеснике конкурса који су регистровани за учешће у поступку усменог јавног надметања за предметни објекат.

Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 3227-859.

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ