КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА – КИОСАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГО СТАРИ ГРАД

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Београд, Македонска 42

Тел. 3220-721; Факс: 3227-067

Комисија Већа Градске општине Стари град, у вези са одредбама Одлуке о постављању привремених објекатана територији града Београда („Службени лист града Београда”, број 17/15, 43/15 и 71/15), и на основу Закључка Већа I 03 број 020-3- 426 /16 од 31.10.2016. године, расписује

К О Н К У Р С

за одређивање корисника места за постављање 40 привремених објеката – киосака, на подручју градске општине Стари град.

Попис места за постављања, површина, врста, тип, величина и намена привремених објеката као и општи и посебни услови, под којима ће бити извршен одабир корисника локације, садржан је у Конкурсној документацији.

Одређивање корисника се врши на период од 5 година, односно на период важења Плана којим су утврђене локације-места постављања привремених објеката, по овом конкурсу.

Конкурсна документација се може преузети у канцеларији број 17 на првом спрату зграде Општине, у Ул.Македонска број 42, радним даном од 9,00 до 15,00 часова, почев од првог наредног радног дана од дана објављивања Конкурса, или са сајта Градске општине Стари град – www.starigrad.org.rs

У истом периоду заинтересована лица могу извршити и увид у текстуални и графички део Плана, у просторијама Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију, у згради општине у Београду у улици Македонска број 42, соба број 97 на V спрату.

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове утврђене законом и Правилима из конкурсне документације.

Пријава на Конкурс, подноси се у року од 8 дана, од дана објављивања конкурса, односно почев од 03.11.2016. године, преко Писарнице Управе градске општине, или поштом (препорученом пошиљком), закључно са 10.11.2016. године.

Пријаве се подносе за сваку локацију посебно, на прописаном обрасцу из Прилога 3. Конкурсне документације, на адресу ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, Београд, Македонска број 42.

Конкурсни поступак ће спровести Комисија Већа градске општине, која ће одабир корисника места извршити на основу усменог јавног надметања, и то искључиво на основу највишег понуђеног износа за одређену локацију.

Регистрација учесника у поступку јавног надметања, и поступак усменог јавног надметања одржаће се дана 15.11.2016. године, са почетком у 10 часова, у згради градске општине Стари град, у улици Македонска број 42, у Малој сали, на првом спрату.

Комисија за спровођење конкурса ће најдаље у року од 8 дана од дана одржавања поступка усменог јавног надметања, израдити писмене отправке одлука и доставити их изабраним корисницима.

Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 322-78-59.

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ (ПРИЛОЗИ 1,2,3,4 и 5)

Прилог 1 – Текст огласа (линк)

Прилог 2 – Локације (линк)

Прилог 3 – Образац пријаве (линк)

Прилог 4 – Правила (линк)

Прилог 5 – Модел уговора (линк)