КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉАЊЕ 15 ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА КИОСАКА

Веће Градске општине Стари град, на седници од 04. априла 2013. године, на основу члана 77. Статута општине, а у вези са одредбама члана 14. Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду и Планом постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град, расписује Конкурс за одређивање корисника места за постављање 15 привремених објеката – киосака, на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Стари град, са роком постављања до 19.04.2014. године.

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове утврђене законом и Правилима из конкурсне документације.

Пријава на Конкурс, подноси се преко Писарнице Управе градске општине, или поштом (препорученом пошиљком), у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Блиц“, односно закључно са 15. априлом 2013. године.

Пријаве се подносе за сваку локацију посебно, на прописаном обрасцу из Прилога 3. Конкурсне документације, на адресу ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, БЕОГРАД, МАКЕДОНСКА БРОЈ 42.

Конкурсни поступак ће спровести Комисија Већа градске општине, која ће одабир корисника места извршити на основу усменог јавног надметања, и то искључиво на основу највишег понуђеног износа за одређену локацију.

Регистрација учесника у поступку јавног надметања, и поступак усменог јавног надметања одржаће се у четвртак 18. априла 2013. године, у згради општине Стари град, у улици Македонска број 42, у Малој сали на првом спрату.

Комисија за спровођење конкурса ће најдаље у року од 8 дана од дана одржавања поступка усменог јавног надметања, израдити писмене отправке одлука и доставити их изабраним корисницима.

Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 3227859, а комплетан текст конкурсне документације можете преузети овде