КОНКУРС ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОРИСНИКА МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

Комисија Већа Градске општине Стари град, образована Решењем Већа, на основу члана 77. Статута градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/14-пречишћен текст), а у вези са одредбама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр17/15) и Планом постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у градској општини Стари град у периоду 2014-2016. години („Службени лист града Београда“ број 8/15), на основу Закључка Већа градске општине I-03, Број: 020-3-246/15 од 30.04.2015. године, расписује поновни

К О Н К У Р С

за одређивање корисника места за постављање тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у градској општини Стари град, на период до једне године, почев од дана коначности решења о постављењу, и то:

АПАРАТА ЗА КОКИЦЕ (2 локацијe)
ТЕЗГИ ЗА ПРОДАЈУ ШТАМПЕ (2 локације)
ТЕЗГЕ – САНДУКА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ОБУЋЕ (једна локација)
ТЕЗГЕ ЗА ПРОДАЈУ СВЕЖЕГ И СУШЕНОГ ЦВЕЋА И ПРОИЗВОДА ОД ЦВЕЋА (1 локација)
УРЕЂАЈА ЗА КЕСТЕН И КУКУРУЗ (1 локација)
АПАРАТА-КОЛИЦА ЗА „HOT – DOG“ (1 локација)
Врсте објеката, локације, објекти на локацијама и намена, почетни износи у поступку усменог јавног надметања, као и општи и посебни услови, под којима ће бити извршен одабир корисника локације, садржан је у конкурсној документацији.

Конкурсна документација се може преузети са сајта Градске општине Стари град – www.starigrad.org.rs и у Одељењу за скупштинске послове и послове већа и председника, на првом спрату зграде Општине, у Ул. Македонска 42, у соби број 17, радним даном од 9,00 до 15,00 часова, почев од првог наредног радног дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Привредни преглед“.

У истом периоду заинтересована лица могу извршити и увид у микролокацијске скице објеката, у просторијама Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију у соби број 97 на петом спрату.

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове утврђене законом и конкурсном документацијом.

Пријава на Конкурс, подноси се поштом (препорученом пошиљком), или преко Писарнице Управе, у року од 8 дана од дана објављивања (05.05.2015. године), односно закључно са 13.05.2015. године.

Пријаве се подносе за сваки објекат посебно, на прописаном обрасцу из Прилога 3. Конкурсне документације, на адресу ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, Београд, Македонска број 42.

Један учесник може поднети само једну пријаву за један објекат, на једној локацији.

Избор корисника места, између благовремених и уредних пријава, извршиће Комисија за спровођење конкурса, на основу највишег понуђеног износа за одређени објекат постигнутог у поступку усменог јавног надметања, односно у складу са условима прописаним за одређене објекте.

Регистрација учесника у поступку јавног надметања, и поступак усменог јавног надметања одржаће се 14. маја 2015. године, у згради општине Стари град, у улици Македонска број 42, у Малој сали на првом спрату, са почетком у 10. часова.

Комисија за спровођење конкурса ће, најдаље у року од 8 дана од дана одржавања поступка усменог јавног надметања извршити избор корисника места за постављање одређеног објекта и о томе писмено известити све учеснике конкурса који су регистровани за учешће у поступку усменог јавног надметања за предметни објекат.

Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 011/3227 859

1. Конкурсна документација (преузмите овде)

2. Пријавни формулар (преузмите овде)