РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОРИСНИКА МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА

Комисија Већа Градске општине Стари град, у вези са одредбама Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда”, број 17/15), и Планом постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје општине Стари град („Службени лист града Београда”, број 10/11 и 17/14), на основу Закључка Већа I 03 број 020-3-245/15 од 30.04.2015. године, расписује

К О Н К У Р С

за одређивање корисника места за постављање 52 привремена објекта – киоска, на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Стари град, са роком постављања до 19.04.2016. године.

Локације, објекти на локацијама и намена, као и општи и посебни услови, под којима ће бити извршен одабир корисника локације, садржан је у Конкурсној документацији.

Конкурсна документација се може преузети у канцеларији број 17 на првом спрату зграде Општине, у Ул. Македонска број 42, радним даном од 9,00 до 15,00 часова, почев од првог наредног радног дана од дана објављивања Конкурса, или са сајта Градске општине Стари град – www.starigrad.org.rs

У истом периоду заинтересована лица могу извршити и увид у микролокацијске скице објеката, у просторијама Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију, у згради општине у Београду у улици Македонска број 42, соба број 97 на V спрату.

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове утврђене законом и Правилима из конкурсне документације.

Пријава на Конкурс, подноси се преко Писарнице Управе градске општине, или поштом (препорученом пошиљком), у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, у дневном листу „Привредни преглед“ (05.05.2015. године), а зaкључно са 13. мајом 2015. године.

Пријаве се подносе за сваку локацију посебно, на прописаном обрасцу из Прилога 3. Конкурсне документације, на адресу ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, Београд, Македонска број 42.

Конкурсни поступак ће спровести Комисија Већа градске општине, која ће одабир корисника места извршити на основу усменог јавног надметања, и то искључиво на основу највишег понуђеног износа за одређену локацију.

Регистрација учесника у поступку јавног надметања, и поступак усменог јавног надметања одржаће се дана 15. маја 2015. године, са почетком у 10 часова, у згради општине Стари град, у улици Македонска број 42, у Малој сали на првом спрату.

Комисија за спровођење конкурса ће најдаље у року од 8 дана од дана одржавања поступка усменог јавног надметања, израдити писмене отправке одлука и доставити их изабраним корисницима.

Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 3227859.

1. Конкусна документација (преузмите овде)

2. Пријавни формулар (преузмите овде)