КОНКУРС ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КОРИСНИКА МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Београд, Македонска 42

Тел. 3220-721; Факс: 3227-067

www.starigrad.org.rs

Комисија Већа Градске општине Стари град, образована Закључком Већа I-03, Број: 020-3-97/18 од 29.03.2018. године, на основу члана 77. Статута градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број /14-пречишћен текст, 25/15, 94/16 и 75/17), а у вези са одредбама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда (“Сл. лист града Београда”, бр. 17/2015, 43/2015 и 71/2015), и у складу са Планом постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у градској општини Стари град („Службени лист града Београда“ број 20/18), расписује

К О Н К У Р С

за одређивање корисника места за постављање тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у градској општини Стари град, и то:

  • 3 ротациона сталка за продају штампе
  • 1 склопиве тезге за продају уметничких предмета
  • 2 сандука за чишћење обуће
  • 1 ваге за мерење телесне тежине
  • 3 тезге “МТ 2015” за продају свежег и сушеног свећа и предмета од цвећа
  • 35 конзерватора за сладолед
  • 5 апарата за кестен и кукуруз

Врсте објеката, локације, објекти на локацијама и намена, почетни износи у поступку усменог јавног надметања, као и Правила за спровођење поступка одабира корисника, садржани су у конкурсној документацији.

Конкурсна документација се може преузети са сајта Градске општине Стари град – www.starigrad.org.rs и у Одељењу за скупштинске послове и послове већа и председника, на првом спрату зграде Општине, у Ул. Македонска 42, у соби број 17, радним даном од 9,00 до 15,00 часова, почев од првог наредног радног дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Данас“

У истом периоду заинтересована лица могу извршити и увид у микролокацијске скице објеката, у просторијама Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију, на петом спрату у соби број 97.

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица, која имају регистровану делатност и испуњавају услове утврђене, Одлуком о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда и конкурсном документацијом.

Пријава на Конкурс, подноси се поштом (препорученом пошиљком), или преко Писарнице Управе, почев од 02.04.2018. године, закључно са 10.04.2018. године.

Пријаве се подносе за сваки објекат посебно, на прописаном обрасцу из Прилога 3. Конкурсне документације, на адресу: ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД, Београд, Македонска број 42, са назнаком: „пријава на конкурс за тезге“

Један учесник може поднети само једну пријаву за један објекат, на једној локацији.

Избор корисника места, између благовремених и уредних пријава, извршиће Комисија за спровођење конкурса, у складу са условима прописаним Правилима за спровођење конкурса.

Регистрација учесника у поступку јавног надметања, и поступак усменог јавног надметања одржаће се 12.04.2018. године, у згради општине Стари град, у улици Македонска број 42, у Малој сали на првом спрату, према распореду садржаном у конкурсној документацији.

Комисија за спровођење конкурса ће, најдаље у року од 8 дана од дана одржавања поступка усменог јавног надметања извршити избор корисника места за постављање одређеног објекта и о томе писмено известити све учеснике конкурса који су регистровани за учешће у поступку усменог јавног надметања за предметни објекат.

Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 3227 859.

ПРИЛОГ:

1. Конкурсна документација – Преузмите ОВДЕ

2. Образац пријаве (Прилог 3) – Преузмите ОВДЕ