КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ГO СТАРИ ГРАД БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЗ ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

Комисија за спровођење јавног конкурса расписала је 18.9. КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЗ ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА.

Предмет конкурса је додела средстава, из буџета Градске општине Стари град за набавку радова, услуга и добара за потребе буџетских корисника из области основног образовања, чији је оснивач Република, које имају седиште на територији Градске општине Стари град

Циљ конкурса је обезбеђивање средстава која су установама из области основног образовања неопходне за извршење својих редовних надлежности, без чијег би извршења функционисање корисника било онемогућено или знатно отежано.

Укупно опредељена буџетска средства за набавке у области основног образовања, износе до 200.000 динара.

Право учешћа на конкурсу имају само установе из области основног образовања са седиштем на територији Градске општине Стари град које нису у могућности да самостално финансирају активности које су предмет обраћања, за шта су дужни да поднесу одговарајући доказ (потврду-изјаву корисника или његовог оснивача да није обезбедио средства за спровођење одређене активности).

Пријаве се подносе, путем поште или преко писарнице управе градске општине, у затвореној коверти на адресу: ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА, са назнаком: „ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ОБЛАСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА – НЕ ОТВАРАТИ.

Рок за подношење пријава је закључно са 26.9.2017. године.

НАПОМЕНА: Пријава на конкурс се доставља на обрасцу пријаве који се преузима са Портала Градске општине Стари град (У ПРИЛОГУ), на интернет адреси www.starigrad.org.rs.

Више информација о Конкурсу можете добити од члана Већа општине Лазара Лешњaка на 011/322-26-26, и од референта Одељења за буџет Драгане Стојановић на 011/322-55-15.

ПРИЛОГ:

1. ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

2. РАСПИС КОНКУРСА – КРИТЕРИЈУМИ – ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ