ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ПРИПРАВНИКА И НАМЕШТЕНИКА

Датум оглашавања: 16.04.2021. године

Датум истека рока за пријављивање: 05.05.2021. године

 Република Србија

ГРАД БЕОГРАД

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  СТАРИ ГРАД

 На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17 –др. закон и 95/18 и 95/2018-др.закон и 157/2020-др.закон ) члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 под бројем:112-2725/2021 од 30.03.2021. године ,

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ  МЕСТА  ПРИПРАВНИКА И НАМЕШТЕНИКА

Орган у коме се радно место попуњава: Управа градске општине Стари град у Београду ул. Македонска број 42

Радно место на којем се врши пријем:

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Одсек за  људске ресурсе

Радно место – Послови управљања људским ресурсима, звање млађи саветник, један извршилац, приправник

Опис посла: Уз  надзор надређених учествује у поступку спровођења јавног конкурса; учествује у изради и припреми Програма стручног усавршавања службеника; учествује у спровођењу Програма стручног усавршавања; учествује у изради извештаја о реализованом стручном усавршавању; учествује у анализи и процени потреба за обуком и додатним образовањем службеника; учествује у процени ефеката спроведених обука; обавља стручне и административно-техничке послове, који се односе на: пружање подршке у припреми података и информација од значаја за спровођење Програма стручног усавршавања службеника, вођење евиденција о стручном усавршавању службеника и о спроведеним обукама службеника, прикупљање података неопходних за израду анализа и извештаја о стручном усавршавању службеника; обавља кадровске послове  и води прописане евиденције из области људских ресурса; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења , Шефа Одсека и начелника Управе.

Компетентност: стечено високо образовање из научне области психолошких наука у оквиру образовно- научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, у органима градских општина, као и службама и организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место које се попуњава:  Закон о општем управном поступку(“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон), Закон о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), усмено, познавање рада

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Одсек за опште послове

Радно место  на којем се врши пријем – кафе куварица, намештеник пета врста, два извршиоца

 Опис посла: Припрема и услужује кафу и пиће за потребе запослених, именованих и постављених лица у градској општини и за потребе свих пословних састанака које организују фунционери градске општине; стара се о уредној снабдевености и асортиману робе; наручује топле и хладне напитке и води евиденције о пријему робе и амбалаже; стара се о примљеној роби; врши обрачун утрошене робе; одржава чистоћу и хигијену инвентара и кафе-кухиње; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења, шефа Одсека и начелника Управе.

Компетентност: стечено или признато средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању, односно III или IV степен стручне спреме или стечено специјалистичко образовање.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место које се попуњава: вештина комуникације – усмено.

III. Услови  за запослење: Да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава остале услове прописане законом, другим прописом и актом о систематизацији, да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу,односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

 IV .  Трајање рада:

Радни однос  за радно место послови управљања људским ресурсима, се заснива на одређено време

Радни однос  за радно место кафе куварица  се заснива на неодређено  време.

Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве:

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана.

Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен на интернет презентацији Градске општине Стари град, а обавештење о јавном конкурсу у дневним новинама „Српски телеграф”, односно од 16.04.2021. године.

Адреса интернет презентације на којој је објављен Оглас о јавном конкурсу је: https://www.starigrad.org.rs/.

Пријава на конкурс садржи: назив радног места за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);

– извод из матичне књиге рођених ( издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, бр.20/09, 145/14 и 47/18),

– доказ о одговарајућој стручној спреми;

– исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– уверење о положеном државном стручном испиту(лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стучном испиту, достављају уверења о положеном правосудном испиту;лица која немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит у року од шест месеци од дана пријема у радни однос;

– да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса).

За учеснике конкурса који су били у радном односу  у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе , поред наведених доказа , потребно је доставити доказ да им раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине  или јединице локлане самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), између осталог, прописано је да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз наведене доказе, приложи изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

Пример изјаве се налази на интернет презентацији Градске општине Стари град, где се иста може преузети.

VII.  Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Конкрусној комисији за спровођење јавног конкурса преко Управе Градске општине Стари град Београд, ул. Македонска 42, са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места приправника и намештеника“.

VIII.    Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Ана Ковачевић, телефон: 3300-551 радним данима од 10:00 до 12:00 часова.

Место, дан и време када ће се обавити провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку наведених у тексту јавног конкурса, биће спроведена у просторијама Управе Градске општине Стари град, Београд, ул. Македонска број 42, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа, Конкурсна комисија одбациће закључком.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Градске општине Стари град, а у дневним новинама „Српски телеграф“ објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

ВЛАДИМИР БАЋОВИЋ

 

ИЗЈАВА У ВЕЗИ ПРИБАВЉАЊА ПОДАТАКА