ЈАВНИ КОНКУРСЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

Република Србија
ГРАД БЕОГРАД
УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17 –др. закон и 95/18 и 95/2018-др.закон) члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-9018/2018-1 од 26.09.2018. године,

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА

I. Орган у коме се радно место попуњава: Управа градске општине Стари град у Београду ул. Македонска број 42
II. Радно место на којем се врши пријем приправника:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Одсек за финансије
1. Радно место – Послови буџета, звање млађи саветник – приправник, један извршилац

Опис послова:

Уз детаљна упутства запосленог вишег звања врши обраду и контролу исправности документације из надлежности Одељења, припрема документацију и учествује у спровођењу конкурса из делокруга рада Одељења, врши израду уговора и прати наменско коришћење средстава опредељених по расписаним конкурсима, врши израду решења и закључака о употреби средстава за финансирање Управе Градске општине и трансфера другим нивоима власти, као и припрему свих врста потврда, уверења, сагласности, уговора, докумената и извештаја ради остваривања права заинтересованих странака, обраду података према методолошким и другим упутствима за потребе Одељења.

Услови: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама из области економских наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, или специјалистичким студијама на факултету.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место које се попуњава: Познавање закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019); вештина комуникације – усмено.

III. Место рада:

Градска општина Стари град- Управа градске општине Стари град у Београду, ул. Македонска број 42.

IV. Услови за запослење: Да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава остале услове прописане законом, другим прописом, да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

V . Трајање рада:

Радни однос се заснива на одређено време.

VI. Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве:

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана.
Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен на интернет презентацији Градске општине Стари град, а обавештење о јавном конкурсу у дневним новинама „Данас”, односно од 11.05.2019. године.
Адреса интернет презентације на којој је објављен Оглас о јавном конкурсу је: https://www.starigrad.org.rs/.
Пријава на конкурс садржи: назив радног места за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

VII. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, бр.20/09, 145/14 и 47/18),
– доказ о одговарајућој стручној спреми;
– уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса);

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), између осталог, прописано је да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених.

Потребно је да учесник конкурса, уз наведене доказе, приложи изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

Пример изјаве се налази на интернет презентацији Градске општине Стари град https://www.starigrad.org.rs, где се иста може преузети.

VIII. Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Конкрусној комисији за спровођење јавног конкурса преко Управе Градске општине Стари град Београд, ул.Македонска 42, са назнаком: „за јавни конкурс за пријем приправника“.

IX. Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Ана Ковачевић, телефон: 3300-551 радним данима од 10:00 до 12:00.часова.

X. Место, дан и време када ће се обавити провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку наведених у тексту јавног конкурса, биће спроведена у просторијама Управе Градске општине Стари град, Београд, ул. Македонска број 42, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Напомене: Сходно чл. 125. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16 и 113/17, 113/17 – др. закон и 95/18), прописано је да је приправник лице које послодавац прима у радни однос на одређено време ради оспособљавања за самосталан рад у струци односно за самостално обављање послова.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа, Конкурсна комисија одбациће закључком.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Градске општине Стари град, а у дневним новинама „Данас“ објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.