ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Начелник Управе градске општине

I-04 број: 111-4/2020 – 08.05.2020. године

Београд, Македонска 42

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон, 95/2018, 95/2018 – др. закон и 86/2019 – др. закон), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-9018/2018 од 26.09.2018. године, Управа градске општине оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

I Орган у коме се радно место попуњава:

Управа градске општине Стари град, Београд, Македонска број 42

II Радно место које се попуњава:

Административно-технички секретар – виши референт у Одељењу за финансије, један извршилац

III Подаци о радном месту и условима:

Радно место предвиђено чланом 42. Правилника о организацији и систематизацији радних места у Управи градске општине Стари град број 020-3-51/2020 од 20.02.2020. године.

Место рада: Београд – Стари град, Македонска број 42.

Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

Опис послова: Прима, заводи и разводи пошту; прима и позива странке; обавља канцеларијске послове; усаглашава извештаје о нерешеним предметима са Писарницом, прима телефонске позиве и заказује пријем странака код руководиоца Одељења, врши задуживање извршиоца предметима и решене предмете упућује Писарници за архивирање; води евиденцију о присуству запослених у Одељењу; обавља техничко-административне послове из надлежности Одељења; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Управе.

Компетентност: средње образовање у четворогодишњем трајању и познавање једноставних метода рада и поступака које је стечено радним искуством у струци од најмање пет година, положен државни стручни испит, као и вештина да се стечена знања примене.

Услови за запослење: да је пунолетан држављанин Републике Србије; да има прописано образовање; да испуњава остале услове прописане законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места; да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

IV Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за раднo местo административно-технички секретар: познавање прописа о канцеларијском пословању (Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 80/1992, 45/2016 и 98/2016); Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“, број 10/1993, 14/1993 – исправка, 67/2016 и 3/2017); Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник РС“, број 44/1993) – усмено; познавање рада на рачунару – практична провера (рад на рачунару); вештина комуникације – усмено.

V Пријава на конкурс садржи:

  • име и презиме кандидата,
  • датум и место рођења,
  • адресу становања, контакт телефон, e-mail адресу,
  • податке о образовању,
  • податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс,
  • податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: Пријава са радном биографијом; исправа којом се потврђује стручна спрема; доказ о положеном државном стручном испиту за рад у органима државне управе (лица која немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да га положе у року утврђеном законом, односно у року од шест месеци од дана заснивања радног односа); уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса); доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којим се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).

За учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је доставити и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Одредбама члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су:

  • уверење о држављанству;
  • извод из матичне књиге рођених;
  • уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органима државне управе.

Потребно је да учесник јавног конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам.

Образац изјаве доступан је на интернет презентацији Градске општине Стари град (www.starigrad.org.rs), у делу Документи или се исти може преузети на писарници Управе градске општине Стари град.

VII Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку наведених у тексту јавног конкурса, одржаће се у просторијама Управе градске општине Стари град, Београд, Македонска 42, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

VIII Рок за подношење пријаве на јавни конкурс:

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Данас“.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује закључком.

IX Адреса на коју се подносе пријаве на интерни конкурс:

Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса преко Управе Градске општине Стари град, Београд, Македонска број 42, са назнаком: за „Пријава на јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места административно-технички секретар у Одељењу за финансије Управе градске општине Стари град“.

Пријава на јавни конкурс, са доказима о испуњавању услова јавног конкурса, подноси се препорученом пошиљком путем поште или се предаје на писарници Управе градске општине Стари град, у затвореној коверти.

X Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Ана Ковачевић, тел. 011 3300551, сваког радног дана од 08,00 до 16,00 часова.

XI Објављивање јавног конкурса:

Оглас о јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места административно-технички секретар у Одељењу за финансије Управе градске општине Стари град објављује се на интернет страници Градске општине Стари град (www.starigrad.org.rs).

Обавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације Градске општине Стари град на којој је јавни конкурс објављен, објављује се у дневном листу „Данас“ који се дистрибуира за целу територији Републике Србије.

Датум оглашавања: 11.05.2020. године

XII    Пробни рад:

Пробни рад је обавезан за сва лица која нису заснивала радни однос у органу аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе, или државном органу.

Сви изрази, појмови, именице придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дескриминације и на особе женског пола.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

Андреј Белингар

ИЗЈАВА У ВЕЗИ ПРИБАВЉАЊА ПОДАТАКА