ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА И РАДНОГ МЕСТА ПРИПРАВНИКА У УПРАВИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Датум оглашавања :  06.07.2022. године

Датум истека рока за пријављивање: 21.07.2022. године

На основу члана  4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС” бр. 21/16, 113/17, 113/17 др. закон, 95/18 и 114/21 и 123/2021-др.закон), члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник РС“, број 95/16 и 12/22), и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-732/2022 од 31.јануара 2022. године, а у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Управи градске општине Стари град (I– 03 број: 020-441/22 и 020-543/22) начелник Управе градске општине Стари град,

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА И РАДНОГ МЕСТА ПРИПРАВНИКА

 I –  Орган у коме се радно место попуњава:  Управа градске општине Стари град у Београду Ул. Македонска број 42.

II – Радна  места на којима  се врши пријем:

 1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ – Одсек за управљање документима

Назив радног места- Послови управљања документима, звање виши референт, један извршилац   

Опис послова радног места: Врши пријем и распоређивање предмета и поште; разврставање предмета по садржини материје, по органима градске општине и унутрашњим организационим јединицама; отварање и прегледање примљене поште; евидентирање приспеле поште у одговарајуће књиге примљене поште; евидентирање аката и предмета путем информационог система, односно у одговарајуће евиденције; штампање омота списа; издавање потврде о пријему поднеска; вођење електронске обраде података; пружање помоћи странкама при попуњавању одговарајућих образаца и захтева; здруживање аката са основним предметом; штампање интерних доставних књига; достављање аката и предмета у рад путем интерне доставне књиге; евидентирање предмета у информационом систему упућених вишем органу у другостепеном поступку; уношење предмета у роковник; развођење аката и предмета кроз интерне доставне књиге; пријем пријем и проверу формалне исправности решених предмета; развођење решених предмета за архивирање; претраживање предмета по броју, датуму и имену подносиоца; давање обавештења странкама о кретању предмета; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, руководиоца Одељења и начелника Управе.

Квалификације за рад на радном месту: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању и најмање пет година радног искуства у струци положен државни стручни испит и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ – Одсек за информационе технологије и е – управу

 Назив радног места – Послови везани за функционисање информационог система

звање: Млађи саветник , један извршилац

Опис послова радног места: Уз надзор надређених учествује у поступку имплементацију е-Управе; врши администрацију система и мреже и благовремено врши ажурирање системског и апликативног софтвера; обавља послове заштите система од неовлашћеног коришћења; правовремено и редовно чување комплетних података; пружа стручну подршку у пројектовању, имплементацији и одржавању интегрисаног система заштите и контроле приступа и коришћења информатичких ресурса и сервиса као и модела израда резервних копија; пружа стручну подршку у пројектовању, имплементацији и одржавању интегрисаног система информационог система заснованог на смарт картицама-опреме и смарт картица, системског софтвера, база података корисника картица, корисничких апликација на картицама и систему; врши обуку корисника за рад на новим и постојећим апликацијама; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, руководиоца Одељења и начелника Управе.

Квалификације за рад на радном месту:: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу у органима аутономних покрајина и јединицама локалне самоуправе, у органима градских општина, као и службама и организацијама које оснива надлежни орган аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и градске општине и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И КОМУНАЛНУ ИНСПЕКЦИЈУ – Одсек за комуналну инспекцију

Назив радног места- комунални инспектор,  у звању саветник,  један извршила         

Опис послова радног места: Врши инспекцијски надзор над применом прописа и законитошћу поступака грађана и других привредних субјеката у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; врши надзор над спровођењем прописа који се односе на стање комуналног реда, а нарочито обављање у првом степену свих послова комуналног инспекцијског надзора, у комуналној области у складу са посебном одлуком Скупштине града, изузев послова комуналне инспекције које у првом степену врши Град, и то у областима одржавања чистоће и чишћења јавних површина, контроле радног времена, постављања привремених објеката, тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама, обављању послова у вези чистоће и изгледа спољњих делова зграда и других кућних објеката, кућног реда у стамбеним зградама и коришћења заједничких просторија које припадају згради, услова и начина држања домаћих животиња; предузима мере из надлежности комуналне инспекције (доноси решења и стара се о њиховом спровођењу, издаје прекршајне налоге и др); проучава инструкције и прописе из области надзора и стручно се усавршава; решава по пријавама грађана и правних лица из домена надлежности комуналне инспекције; сачињава записнике о увиђају и саслушању странака; предузима управне мере за које је законом овлашћен; присуствује и спроводи извршења извршних решења из комуналне инспекције; сарађује са другим инспекцијама у циљу ефикаснијег вршења надзора; обавља друге послове по налогу шефа Одсека, руководиоца Одељења и начелника Управе.

Квалификације за рад на радном месту: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од четири године или специјалистичким студијама на факултету, радно искуство у струци од најмање три године, положен државни стручни испит, испит за инспектора и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА-Одсек за пројекте

Назив радног места –Послови на изради и импламентацији пројеката, звање саветник, један извршилац                                                                                            

 Опис послова радног места: Обавља послове припреме, израде и имплементације пројеката; прати стање у области локалног економског развоја, унапређења међународне сарадње и сарадње са удружењима као и реализацију утврђених политика у тој областима и предлаже подстицајне мере за њихово унапређење; сарађује са међународним организацијама, надлежним установама и институцијама на општинском, регионалном и републичком нивоу у циљу усаглашавања мерa за бржи економски развој градске општине, као и пословним удружењима и удружењима грађана; учествује и прати остваривање активности у области спорта кроз израду, спровођење, праћење, извештавање и вредновање програма развоја спорта на нивоу градске општине; учествује у припреми за расписивање конкурса у вези финансирања посебних програма у области спорта; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, руководиоца Одељења и начелника Управе.

Квалификације за рад на радном месту: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит и потребне компетенције за обављање послова радног места

III  – Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

Сагласно члану 19. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе кандидатима при запошљавању у државни орган под једнаким условима доступна су сва радна места и избор кандидата заснива се на стручној оспособљености знању  и вештина, односно провери  посебних  функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:

1. Посебна функционална компетенција за област рада административно –технички послови (канцеларијско пословање; техничко евидентирање и ажурирање података у релевантним базама података; методе вођења интерних доставних књига) –провераваће се усмено путем симулације

2. Посебна  функционална компетенција за одређено радно место –планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа( Закон о државној управи, Закон о локалној самоуправи, Закон о главном граду), -провераваће се  усмено путем симулације.

3. Посебна функционална компетенција за одређено радно место –релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку, Уредба о канцеларијском пословању органа државе управе и Уредба о категоријама регистраторског материјала с роковима чувања)-провераваће се усмено путем симулације.

За радно место под бројем 2:

За радно место приправника обавиће се усмени разговор у циљу провере мотивације за рад на радном месту.

За радно место под бројем 3:

 1. Посебна функционална компетенција за област рада инспекцијски послови(општи управни поступак и основе управних спорова; поступак инспекцијског надзора и метода анализе ризика, кодекс понашања и етика инспектора) –провераваће се усмено путем симулације.
 2. Посебна  функционална компетенција за одређено радно место – Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа ( Закон о државној управи, Закон о локалној самоуправи, Закон о главном граду),-провераваће се путем стимулације.
 1. Посебна функционална компетенција за одређено радно место –релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о општем управном поступку, Закон о комуналним делатностима, Закон о инспекцијском надзору )-провераваће се усмено путем симулације.

 За радно место под бројем 4:

 1. Посебна функционална компетенција за област рада : Послови управљања програмима и пројектима ( планирање, припрему пројектног предлога и изворе финансирања; реализацију пројеката; спровођење јавних набавки по ПРАГ процедурама) –провераваће се усмено путем симулације.

2.Посебна  функционална компетенција за одређено радно место – Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Закон о државној управи, Закон о локалној самоуправи, Закон о главном граду )-провераваће се  усмено путем симулације.

 1. Посебна функционална компетенција за одређено радно место –релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о јавним набавкама, Праг правила)-провераваће се усмено путем симулације.

Изборни поступак спроводи се из две фазе : у првој фази у којој се  проверавају посебне  функционалне компетенције, осим за радно место приправника  и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

IVУслови  за запослење: Да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава остале услове прописане законом, другим прописом и актом о систематизацији, да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

 V  – Трајање рада и пробни рад :

Радни однос се заснива на неодређено  време за радно место  1,3 и 4, а за кандидате који раније нису заснивали радни однос у органима аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, градске општине  или државном органу, пробни рад је обавезан и траје шест месеци. Службеник на пробном раду полаже државни стручни испит до окончања пробног рада.

За радно место под бројем 2 радно место приправника: Радни однос се заснива на одређено време у трајању од једне године.

VI   – Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве:

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана.

Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен на интернет презентацији Градске општине Стари град, а обавештење о јавном конкурсу у дневним новинама „Српски телеграф”, односно од 07.07.2022. године.

Адреса интернет презентације на којој је објављен Оглас о јавном конкурсу је: https://www.starigrad.org.rs/.

Пријава на конкурс садржи: назив радног места за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

VII  – Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

 • уверење о држављанству ( не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених
 • доказ о одговарајућој стручној спреми;
 • исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
 • уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту, достављају уверења о положеном правосудном испиту; лица која немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит у року од шест месеци од дана пријема у радни однос;
 • да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса).

За учеснике конкурса који су били у радном односу  у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе , поред наведених доказа , потребно је доставити доказ да им раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине  или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку, прописано је да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз наведене доказе, приложи изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

Пример изјаве се налази на интернет презентацији Градске општине Стари град, где се иста може преузети.

VIII  – Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Конкурсној комисији за спровођење јавног конкурса преко Управе Градске општине Стари град Београд, ул. Македонска 42, са назнаком: „за јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места службеника  и приправника “.

  IX  Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Ана Ковачевић, телефон: 3300-551 радним данима од 10:00 до 12:00 часова.

 X Место, дан и време када ће се обавити провера компетенција кандидата у изборном поступку:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 25.07.2022.године, у просторијама Управе Градске општине Стари град, Београд, ул. Македонска број 42.

Кандидати ће  о датуму и времену спровођења сваке фазе изборног поступка бити  писмено обавештени, као и путем телефона или е-мејла адресе које су навели  у својим пријавама.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа, Конкурсна комисија одбациће закључком.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и на огласној табли Градске општине Стари град, а у дневним новинама „Српски телеграф“ објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Владимир Баћовић 

ПРИЛОГ: Изјава о прибављању података о чињеницама о којима се води службена евиденција