ДОНЕТА ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПИЈАЦЕ „СКАДАРЛИЈА“

Одборници Скупштине града, на седници одржаној 22. септембра 2010. године, донели су Одлуку о изради Плана детаљне регулације пијаце „Скадарлија“. Циљ израде Плана детаљне регулације је преиспитивање решења предвиђених Детаљним урбанистичким планом реконструкције блокова између Улица Џорџа Вашингтона, Кнез Милетине и Ђуре Ђаковића, стварање планског основа за реализацију покретне пијаце на вишенаменском тргу, стационираног дела пијаце и гараже у подземном делу.

Границом Плана обухваћен је простор између Улица Џорџа Вашингтона, Скадарске Ђорђа Јовановића и Дринчићеве, укупне површине око 1,35 хектара. План ће садржати неопходне грађевинске, саобраћајне, енергетске и комуналне елементе инфраструктуре, али и правила уређења и правила грађења по целинама и зонама.

Израда плана поверена је ЈУП „Урбанистичком заводу Београд“ , док ће средства за израду Плана обезбедити ЈКП „Градске пијаце“.

Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид у просторијама Скупштине града Београда и огласиће се у дневним средствима информисања и у Информатору, гласилу Градске општине Стари град.