23. СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине Стари град

I-01 Број: 06-43/2023 – 26. 9. 2023. године

Београд, Македонска 42

Арх 2

              

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

 На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 60. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 103/2020 – пречишћен текст, 67/2022 и 27/2023), а у вези са одредбама члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020, 117/2020 и 27/2023), сазивам

за 2. 10. 2023. године у 10.00 сати

23. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ МИРОСЛАВЕ СТОПИЋ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“, ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД, ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЈЕ ЈП СРПЦ МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ БЕОГРАД СТАРИ ГРАД – У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ БРИСАН ИЗ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА И ПРЕСТАНАК ФУНКЦИЈЕ ВД ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ИЗРАДЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ПЕРИОД ОД 2024. ДО 2026. ГОДИНЕ

5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ БРОЈ 020-645/2023 ОД 6. 7. 2023. ГОДИНЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ИЗРАДЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља Записник са 22. седнице Скупштине градске општине Стари град одржане дана 6. 7. 2023. године и предлози по тачкама Дневног реда.

Увид у Извештај о извршењу буџета за период јануар-јун 2023. године који се доставља одборницима ради информисања, одборници могу извршити на интернет презентацији Градске општине Стари град: www.starigrad.org.rs

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника, на телефон 3226-476 или 3300-584.

                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

                                                                                                                        Душан Петрић

ПРИЛОЗИ:

  1. Тачка –  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УК ГО СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД, ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
  2. Тачка – ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УК ГО СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД, ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ
  3. Tачка  – ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ КОНСТАТУЈЕ ДА ЈЕ ЈП СРПЦ МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ БЕОГРАД СТАРИ ГРАД У ПРИНУДНОЈ ЛИКВИДАЦИЈИ БРИСАН ИЗ РЕГИСТРА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА…
  4. Tачка  – ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ИЗРАДЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ПЕРИОД ОД 2024 ДО 2026 ГОДИНЕ
  5. Tачка –  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ БРОЈ 020-645 ОД 2023. ОД 6. ЈУНА 2023. ГОДИНЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ИЗРАДЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
  6. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГО СТАРИ ГРАД, ЈАНУАР – ЈУН 2023.ГОДИНЕ
  7.  ПОЗИВ ЗА 23. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГО СТАРИ ГРАД