ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРОДАЈУ НАЂЕНИХ СТВАРИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Београд, Македонска 42

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПРОДАЈУ НАЂЕНИХ СТВАРИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ

 

Предмет продаје путем лицитације (јавним надметањем) су нађене ствари непознатих власника које се налазе у Бироу за нађене ствари Градске општине Стари град, у улици Македонска број 42, у Београду, а чувају се дуже од једне године.

Право учешћа у поступку продаје имају сва заинтересована лица.

Нађене ствари су употребљаване.

Ствари се продају у виђеном стању, без права на рекламацију.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највећа понуђена цена у односу на почетну цену која је одређена за сваку ствар појединачно.

Надметање се врши нуђењем цена без пдв-а, који ће бити обрачунат одмах по избору најповољнијег понуђача.

Уплата износа за излицитиране ствари врши се одмах, на лицу места, или налогом за уплату или налогом за пренос на рачун Градске општине Стари град број 840-745151843-03, с позивом на број одобрења 44 018, по моделу 97, пре преузимања ствари.

Ствари се морају преузети одмах по извршеној уплати.

Лицитација ће се одржати у суботу,  27.11.2021. године, у приземним просторијама, у холу испред велике сале Градске општине Стари град, у Београду, ул. Македонска бр. 42, са почетком у 11,00 часова.

Лица задужена за давање обавештења о лицитацији  су Горан Живановић, тел: 011/ 3300-557 и Горан Златаревић, тел: 011/3300-556, радним данима од 12 до 14 часова.

Списак ствари које су предмет продаје и утврђена почетна вредност за сваку појединачно  налази се на званичној интернет страници Градске општине Стари град (www.starigrad.org.rs).

ПРИЛОГ: СПИСАК СТВАРИ У БИРОУ ЗА НАЂЕНЕ СТВАРИ