СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ: ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА У 2021. ГОДИНИ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

27. марта 43-45

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА У 2021. ГОДИНИ

1. Предмет оглашавања
Секретаријат за социјалну заштиту, у циљу унапређења положаја осетљивих група грађана на територији града Београда, пружа подршку пројектима који испуњавају један или више следећих циљева:
1. Унапређење положаја осетљивих група грађана кроз имплементацију активности које доприносе побољшању квалитета њиховог живота;
2. Унапређење положаја и статуса Рома и Ромкиња;
3. Унапређење положаја интерно расељених лица и избеглица кроз пружање подршке у остваривању њихових права;
4. Унапређење положаја бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца у граду Београду;
5. Превенција насиља у породици кроз активности идентификовања, информисања, едукације и пружања подршке потенцијалним жртвама и жртвама насиља у породици;
6. Развијање и унапређење принципа родне равноправности;
7. Јачање капацитета професионалаца у раду са осетљивим групама грађана.

2. Подносиоци пријава
Подносилац  пријаве може бити искључиво:
–    Удружење које је регистровано у регистру удружења који се води у Агенцији за привредне регистре;
–    Удружење које достави пројекат Секретаријату за социјалну заштиту у задатој форми, имајући у виду Конкурс и задате обрасце за писање пројекта, а у складу са Смерницама за подносиоце пројеката;
–    Удружење које је носилац пројекта, које у свом статуту препознаје унапређење и заштиту положаја осетљивих група грађана;
–    Удружење које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
–    Једно удружење може бити носилац искључиво једног пројекта у оквиру Конкурса.

Ближи услови за подношење пријаве могу се пронаћи у Смерницама за подносиоце пројекта који се пријављују на конкурс.

3. Подношење пријаве и потребна документација
Пројекат се доставља на српском језику, написан ћирилицом, обавезно на персоналном рачунару и на прописаним обрасцима.
Обавезну конкурсну документацију чине:
–    Прилог 1 – Образац за писање пројекта,
–    Прилог 2 – Образац буџета пројекта,
–    Прилог 3 – Наративни буџет,
(доступни на интернет адреси Градске управе града Београда www.beograd.rs, на дну ове стране и Порталу е-Управа Републике Србије).

4. Рок и начин достављања пројеката
Пројекти се достављају у затвореној коверти Секретаријату за социјалну заштиту, Сектору за развој услуга социјалне заштите и сарадњу са удружењима:
Београд, ул. 27. мартa 43-45, искључиво по правилима наведеним у смерницама за подносиоце пројекта.
Пројекти се могу  достављати у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа.