ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА  СЛУЖБЕНИКА

Датум оглашавања: 13.03.2021. године

Датум истека рока за пријављивање: 29.03.2021. године

Република Србија

ГРАД БЕОГРАД

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  СТАРИ ГРАД

 

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17 –др. закон и 95/18 и 95/2018-др.закон и 157/2020-др.закон ) члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16),

оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА  СЛУЖБЕНИКА

I Орган у коме се радно место попуњава:  Управа градске општине Стари град у Београду ул. Македонска број 42.

II Радно место на којем се врши пријем:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Одсек за информационе технологије и е-управу

  1. Радно место – Шеф Одсека, звање самостални саветник, један извршилац

Опис посла: организује рад Одсека са осталим одељењима и службама Управе градске општине у циљу ефикаснијег рада Одсека и унапређења информационог система градске општине; организује, координира и контролише функционисање информационо-комуникационих технологија и послова у циљу континуираног рада информационог система и свих програмских целина и процеса; предлаже и дефинише правце развоја е-Управе и електронских сериса; спроводи стратегију е-Управе; сарађује са надлежним органима и институцијама задуженим за увођење е-управе на свим нивоима; развија, дефинише и координира припрему ИКТ планова; координира израду и припрему ИКТ извештаја; развија постојећи информациони систем кроз анализу и проналази могућности за унапређење; доноси одлуке о начину реализације ИКТ послова; координира израду општих и појединачних аката у вези са ИКТ пословима, политиком безбедности инфорамационог система и даје мишљење о њима; учествује у изради анализа, информација, упутстава, оперативних програма развоја инфорамционог система градске општине и дефинисању пројектних и програмских задатака; пружа стручну подршку у пројектовању документација и одржавању интегрисаног система системског софтвера и сервиса оперативних система, система за обезбеђивање информационо комуникационих сервиса, електронске поште, интернета и др.; координира пројекте реализације дефинисаних програмских задатака; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Управе.

Компетентност: стечено високо образовање из научне и стручне области електротехничко и рачунарско инжењерство у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и детаљно познавање принципа, метода рада и најбољих примера из праксе које се стиче радним искуством у струци од најмање пет година, положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања стваралачки примене.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место које се попуњава:   Закон о информационој безбедности („Службени гласник РС“, број 6/2016, 94/2017 и 77/2019); Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању (“Службени гласник РС”, број 94/2017); Закон о електронској управи („Службени гласник РС“, број 27/2018); вештина комуникације – усмено.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ РАЗВОЈА  

Одсек за друштвене делатности

  1. Радно место – Шеф Одсека, звање самостални саветник, један извршилац

Опис посла: организује рад Одсека, припрема план развоја културе на нивоу градске општине у циљу подстицања развоја културно уметничког стваралаштва и аматеризма на свом подручју и оснивање установа културе; ради на обезбеђивању услова за одржавање културних манифестација од значаја за градску општину; учествује у припреми и расписивању јавних позива-конкурса за финасирање, суфинансирање посебних програма и пројеката из области културе средстима из буџета градске општине; прати и извештава о реализацији одобрених пројеката; ради на реализацији одобрених пројеката из области културе одобрених средствима донатора; координира рад комисије и других радних тела из области културе; припрема план и програм из области заштите животне средине на подручју градске општине; сарађује са организацијама и институцијама које се баве заштитом животне средине; учествује на семинарима и стручним саветовањима из области заштите животне средине; спроводи конкретне мере и акције у циљу заштите животне средине; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Управе.

Компететност: стечено високо образовање из научне области економске науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању до четири године и познавање утврђених метода рада, или специјалистичким студијама на факултету и детаљно познавање принципа, метода рада и најбољих примера из праксе које се стиче радним искуством  у струци од најмање пет година, положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања стваралачки примене.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место које се попуњава: Закон о култури(“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2006, 30/2016- испр.и 6/2020), Закон о културним добрима(“Сл. гласник РС”, бр. 71/94, 52/2011 – др.закони и 99/2011 – др.закон), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 105/2016 и 112/2017), Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Београда (“Сл. лист Града Београда”, бр. 71/2015), вештина комуникације – усмено.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАСИЈЕ

Одсек за финансије

  1. Послови ликвидатора, звање саветник, један извршилац

Опис послова: преузима изводе од Управе за трезор електронским путем и штампа исте, а затим доставља надлежним организационим јединицама; доставља извештај КРТ-а и изводе буџета електронском поштом председнику градске општине, начелнику Управе и руководиоцу Одељења; упоређује податке из извода буџета, депозита и других подрачуна са плаћањима од претходног дана ради провере да ли су сва плаћања прошла и достављање извода билансисти на књижење; проверава исправност примљених фактура, привремених и окончаних ситуација, контирање, исписивање наредби; проверава исправност (економска класификација, износ) и копира документацију на основу које се врши плаћање; књижење обавеза; израђује захтев за плаћање; трансфер средстава установи културе чији је оснивач градска општина по закључцима; доставља захтев за плаћање на потпис лицима овлашћеним за оверу и одобрење плаћања; обрачунава трошкове репрезентације за бифе; израђује и шаље фактуре за коришћење просторија градске општине, корисицима места за постављање привремених објеката, рефундира заједничке трошкове; врши обрачун ПДВ-а, израђује интерне обрачуне ПДВ-а из области инвестиција у грађевинарству и подношење пореских пријава за исте; врши плаћање одобрених и потписаних наредби и захтева за плаћање; обавља послове предвиђене кроз САП – ФА и АА – модул; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, руководиоца Одељења и начелника Управе.

Компетентност: стечено високо образовање из области економске науке у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и познавање метода рада, поступака и стручних техника које се стиче радним искуством у струци од најмање три године, положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања примене.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место које се попуњава : Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, брoj 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020); Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин.износи, 125/2014 – усклађени дин.износи, 95/2015 – усклађени дин.износи, 83/2016, 91/2016 – усклађени дин.износи, 104/2016 – др. закон, 96/2017 – усклађени дин.износи, 89/2018 – усклађени дин.износи и 95/2018 – др. Закон,  86/2019- усклађени дин.износи и 126/2020- усклађени дин.износи); Закон о платном промету („Службени лист СРЈ“, број 3/2002, 5/2003 и „Службени гласник РС“, број 43/2004, 62/2006, 111/2009 – др. закон, 31/2011, 139/2014 – др. закон) -вештина комуникације -усмено.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

  1. Имовинскоправни послови, звање саветник, један извршилац

Опис посла: води поступак из области експропријације и национализације; спроводи поступак по захтевима за поништај правоснажног решења о изузимању из поседа градског грађевинског земљишта по раније започетим поступцима; спроводи поступак по захтевима за престанак права коришћења грађевинског земљишта које је решењем о давању на коришћење ради изградње, односно последњу измену донео орган градске општине; поступа по замолницама других органа из имовинско правне области; прикупља потребне доказе и исправе за упис права јавне својине; израђује уверења за упис својинских права на непокретности у корист градске општине у јавној књизи у којој се воде подаци о својинским правима на непокретностима; спроводи поступак за утврђивање услова за исељење бесправно усељених лица из станова и заједничких просторија на територији градске општине и лица која користе стан без закљученог уговора или где је поништен правни основ по коме је закључен уговор; даје стручна мишљења и објашњења за примену прописа из стамбене области; поступа по захтевима за давање у закуп гаража на којима је носилац права коришћења градска општина и припрема предлоге за Веће градске општине; даје обавештења о стамбеним заједницама и управницима стамбених заједница на територији градске општине; доставља податке о непокретностима које су у јавној својини и којима Одељење располаже по захтеву државних органа и физичких/правних лица која докажу свој правни интерес; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Управе.

Компетентност: стечено високо образовање из научне области правне науке у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и познавање метода рада, поступака и стручних техника које се стиче радним искуством у струци од најмање три године, положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних проблема стечена знања примене.

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место које се попуњава: Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење); Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, број 104/2016 и 9/2020 – др. закон); Закон о основама својинско правних односа („Службени лист СФРЈ“, број 6/1980, 36/1990), Сл. СРЈ број 29/1996, Службени гласник РС број 115/2005-др.закон); Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, број 53/1995) и („Службени лист СРЈ“ 16/2001 – одлука СУС и „Службени гласник РС“, број 20/2009 и 55/2013 – одлука УС и 106/2016 – аутентично тумачење) и вештина комуникације-усмено.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Одсек за грађевинске послове

  1. Послови из грађевинске области, звање саветник, један извршилац

Опис посла: израђује техничке извештаје у предметима у поступку обједињене процедуре и поступку озакоњења објеката, односно делова објеката изграђених без грађевинске дозволе, односно одобрења за извођење радова; по пријему изјаве извођача радова о завршетку израде темеља, односно завршетку објекта у конструктивном смислу кроз ЦИС, утврђује испуњеност законом прописаних услова; прибавља сагласност надлежног сектора за заштиту од пожара МУП-а, на прописану техничку документацију; подноси захтев имаоцу јавних овлашћења за прикључење објеката на комуналну и другу инфраструктуру; израђује технички извештај код захтева за рушење објеката након утврђивања испуњености законом прописаних услова; врши преглед пројектне документације из архивског депоа ради израде извештаја о спецификацији; врши пријем странака и даје потребна обавештења; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека, руководиоца Одељења и начелника Управе.

Компетентност: стечено високо образовање из стручне области архитектуре и грађевинског инжењерства у оквиру образовно-научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и познавање метода рада, поступака и стручних техника које се стиче радним искуством у струци од најмање три године, положен државни стручни испит као и вештина да се при решавању сложених стручних

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место које се попуњава:  Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон и 9/2020); Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању (“Службени гласник РС”, број 94/2017); Закон о озакоњењу објеката (“Службени гласник РС”, број 96/2015, 83/2018 и 81/2020 – одлука УС).

III. Услови  за запослење:  Да је пунолетан држављанин Републике Србије, да има прописано образовање, да испуњава остале услове прописане законом, другим прописом и актом о систематизацији, да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци и да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу,односнооргану ауатономне покрајине или јединицењ локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

IV  Трајање рада:

Радни однос се заснива на неодређено  време.

V Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве:

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана.

Рок почиње да тече наредног дана од дана када је конкурс објављен на интернет презентацији Градске општине Стари град, а обавештење о јавном конкурсу у дневним новинама „Српски телеграф”, односно од 13.03.2021. године.

Адреса интернет презентације на којој је објављен Оглас о јавном конкурсу је: https://www.starigrad.org.rs/.

Пријава на конкурс садржи: назив радног места за које кандидат подноси пријаву, име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, податке о образовању. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);

– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама објављеном у ,,Службеном гласнику РС“, бр.20/09, 145/14 и 47/18),

–  доказ о одговаерајућој стручној спреми;

– исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– уверење о положеном државном стручном испиту(лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стучном испиту, достављају уверења о положеном правосудном испиту;лица која немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит у року од шест месеци од дана пријема у радни однос;

– да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса).

За учеснике конкурса који су били у радном односу  у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе , поред наведених доказа , потребно је доставити доказ да им раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине  или јединице локлане самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), између осталог, прописано је да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз наведене доказе, приложи изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

Пример изјаве се налази на интернет презентацији Градске општине Стари град, где се иста може преузети.

VII Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Конкрусној комисији за спровођење јавног конкурса преко Управе Градске општине Стари град Београд, ул. Македонска 42, са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места службеника “.

VIII Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Ана Ковачевић, телефон: 3300-551 радним данима од 10:00 до 12:00 часова.

IX  Место, дан и време када ће се обавити провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку наведених у тексту јавног конкурса, биће спроведена у просторијама Управе Градске општине Стари град, Београд, ул. Македонска број 42, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакте (бројеве телефона) које наведу у својим пријавама.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа, Конкурсна комисија одбациће закључком.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији Градске општине Стари град, а у дневним новинама „Српски телеграф“ објављено је обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације на којој је објављен конкурс.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НАЧЕЛНИК УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

ВЛАДИМИР БАЋОВИЋ

ИЗЈАВА У ВЕЗИ ПРИБАВЉАЊА ПОДАТАКА