ШЕСНАЕСТА СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине Стари град

I-01 Број: 06-44/2022 – 20. 6. 2022. године

Београд, Македонска 42

Арх 2

 

 ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

 На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 60. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 103/2020 – пречишћен текст), а у вези са одредбама члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), сазивам

за 22. 6. 2022. године у 11.00 сати

16. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДУПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ
 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД И ПЛАТАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
 4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ
 5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ
 6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА И ПЛАНА ПОСЛОВАЊА УК „ПАРОБРОД“ ЗА 2022. ГОДИНУ
 7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА УК „ПАРОБРОД“ ЗА 2022. ГОДИНУ

У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља Записник са 15. седнице Скупштине градске општине Стари град одржане дана 5. 5. 2022. године и предлози по тачкама Дневног реда.

Предлог за тачку 1. Дневног реда се доставља само председницима одборничких група у Скупштини градске општине Стари град, док остали одборници могу извршити увид у исти на интернет презентацији Градске општине Стари град: www.starigrad.org.rs

Увид у прилог уз тачке Дневног реда 4-7, oдборници могу извршити на интернет презентацији градске општине: www.starigrad.org.rs

Седница Скупштине градске општине Стари град биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Градске општине Стари град, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника, на телефон 3223-345, 3227-859 или 3300-584.    

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Душан Петрић с.р.

ПРИЛОЗИ:

 1. Tачка 1- НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2022.г.
 2. УК “Пароброд” – Извештај о пословању
 3. Извештај Надзорног одбора  УК “Пароброд”
 4. Предлог измена и допуна финансијског плана за 2022. годину УК Пароброд
 5. УК Пароброд – Oдлука УО измене и допуне програма рада установе културе
 6. Предлог измена и допуна програма рада УК Пароброд за 2022. годину