12. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине Стари град

I-01 Број: 06-44/2021 – 15.11.2021. године

Београд, Македонска 42

Арх 2

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 60. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 103/2020 – пречишћен текст), а у вези са одредбама члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), сазивам

за 18.11.2021. године (четвртак) у 16.00 сати

12. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. ПРЕДЛОГ СТРАТЕГИЈЕ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД
  2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ
  3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ
  4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА РОДИТЕЉА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022 ГОДИНУ

У прилогу предлога Дневног реда, одборницима се доставља Записник са 11. седнице Скупштине градске општине Стари град одржане дана 06.09.2021. године и предлози по тачкама Дневног реда.

Увид у Извештај о извршењу буџета за период јануар-септембар 2021. године, ради информисања, oдборници могу извршити на интернет презентацији градске општине: www.starigrad.org.rs

Седница Скупштине градске општине Стари град биће одржана у великој сали, у приземљу зграде Градске општине Стари град, Македонска 42.

Позивају се одборници да седници ОБАВЕЗНО присуствују, а у случају оправдане спречености, обавесте Одељење за скупштинске послове, послове Већа и председника, на телефон 3223-345, 3227-859 или 3300-584.  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Душан Петрић

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Скупштина градске општине Стари град

I-01 Број: 06-44/2021 – 18.11.2021. године

Београд, Македонска 42

Aрх 2

 ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ  ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 36. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – други пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017, 105/2018, 73/2019, 3/2020 и 117/2020), а у вези са одредбама члана 60, 65. и 68. Пословника Скупштине градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 103/2020 – пречишћен текст), за 12. седницу Скупштине градске општине, која је заказана за 18.11.2021. године, у 16.00 сати, предлажем следеће

ДОПУНЕ ДНЕВНОГ РЕДА

 Пре тачке 1. Дневног реда, додају се као нове тачке Дневног реда и то:

Тачка 1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

 Тачка 2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД (предлог ће бити утврђен у току седнице)

Тачка 3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ

 Тачка 4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРОПИСЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Тачка 5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ (КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ) СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

 Тачка 6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“

Тачке од 1-4. постају тачке 7-10. Дневног реда.

 Предлог за тачку 3. се доставља само председницима одборничких група у Скупштини градске општине Стари град, док остали одборници могу извршити увид у исти на интернет презентацији Градске општине Стари град: www.starigrad.org.rs        

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Душан Петрић

ПРИЛОЗИ:

1.ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

2.НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД