САВЕТ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

САВЕТ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

Како би се предузели додатни напори на унапређењу квалитета живота жена на Старом граду, у остваривању претпоставки за равноправност и друштвено остварене жене, основан је Савет за родну равноправност Градске општине Стари град, одлуком Скупштине општине, у новембру 2016. године.

Циљ оснивања и рада Савета за родну равноправност је промовисање и заговарање јавних политика које доприносе унапређењу положаја жена и свих дискриминисаних појединаца и група у локалној заједници, а нарочито:

– лобирање свих релевантних домаћих и међународних субјеката ради покретања конкретних програма, пројеката и акција које унапређују положај жена и поштују антидискриминационе прописе;

– примена и поштовање законских одредби, пре свега закона о равноправности полова, закона о забрани дискриминације као и других прописа и конвенција чији је потписник Република Србија;

– активности против дискриминације жена на радном месту и приликом запошљавања;

– промовисање женског предузетништва;

– брига о женском здрављу у сарадњи са локалним здравственим установама:

– спровођење активности против насиља над женама и у породици;

– веће учешће жена на местима одлучивања;

– сарадња са невладиним организацијама;

– вођење родно сензитивне политике и увођење принципа родног буџетирања.

Градска општина Стари град је потписник Европске повеље о родној равноправности, која је намењена локалним самоуправама у циљу усмеравања снага ка постизању веће равноправности полова.

Европска повеља о родној равноправности је документ који даје јасан преглед свих области рада локалне власти у којима је неопходно уважити принципе једнаких могућности.

Приоритет рада Савета у наредном периоду је израда Акционог плана за родну равноправност, кроз консултативни процес и укључивање великог броја суграђанки.

Председница Савета за родну равноправност: Мила Поповић, председница Скупштине општине Стари град

Чланови савета:

  1. Александра Кнежевић
  2. Ристо Рацо