Одлуке Скупштине општине

Одлука о изменама и допунама Одлуке о употреби грба и заставе Градске општине Стари град
Одлука о употреби грба и заставе Градске општине Стари град
Решење о именовању директора ЈП „Пословни простор општине Стари град“
Решење о именовању директора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“
Решење о постављењу Зорице Вуковић Вујовић за јавног правобраниоца ГО Стари град
Решење о постављењу Марије Јончић за заменика јавног правобраниоца ГО Стари град
Решење о одређивању висине закупнине за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник ГО Стари град
Одлука о давању у закуп пословног простора
Одлука о начину и поступку давања у закуп, одређивања закупнине и основама уређења закуподавног односа за пословне зграде и пословне просторије чији је корисник ГО Стари град
Решење о одређивању висине закупнине за пословне зграде и просторије чији је корисник ГО Стари град
Одлука о изменама и допунама Статута ГО Стари град
Одлука о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе ГО Стари град
Одлука о организацији Општинске управе Градске општине Стари град
Статут Градске општине Стари град
Пословник Скупштине Градске општине Стари град
Oдлукa о стицању, коришћењу и располагању становима општине Стари град
Одлука о оснивању ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“
Oдлукa o измeнaмa и дoпунaмa oдлукe o oснивaњу јaвнoг прeдузeћa зa упрaвљaњe пoслoвним прoстoрoм „Пoслoвни прoстoр oпштинe Стaри грaд“