Одељење за људске ресурсе

Одељење за људске ресурсе обавља послове који се односе на: организовање и координацију послова из области управљања људским ресурсима; праћење и обавештавање запослених о примени прописа из области радних односа; израду нацрта решења и других појединачних аката; анализу и контролу описа послова радног места и њихово правилно разврставање у звања и врсте; припрему интерних и јавних конкурса за попуну радних места и учествовање у њиховом спровођењу; израду нацрта кадровског плана; учествовање у доношењу решења о оцењивању и напредовању службеника; организовање послова у вези стручног усавршавања службеника; процену ефеката спроведених обука и анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника; припрему предлог годишњег програма стручног усавршавања службеника у сарадњи са другим унутрашњим организационим јединицама; вођење и успостављање кадровске евиденције запослених и осталих послова од значаја за каријерни развој службеника; вођење персоналних досијеа свих запослених у Управи; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом Градске општине и актима Управе градске општине, као и друге послове по налогу начелника Управе.

За све додатне информације можете нас контактирати:

e – mail: akovacevic@starigrad.org.rs  

телефон: 011/ 3300-551.