СТАРОГРАДСКА ФОНДАЦИЈА: ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА УСЛУГE АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 И 68/15), „Староградска фондација“, објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

 1. Назив наручиоца: „Староградска фондација“.
 2. Aдреса наручиоца: Македонска број 42, 11000 Београд.
 3. Интернет страница наручиоца: Наручилац ће користити интерет страницу оснивача, Градске општине Стари град: www.starigrad.org.rs
 4. Врста наручиоца: Правно лице основано у циљу задовољавања потреба у општем интересу над чијим радом надзор врши орган локалне самоуправе – Градска општина Стари град као део територије града Београда.
 5. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности.
 6. Предмет јавне набавке: Услуга аутобуског превоза у вези са организовањем једнодневних излета за пензионере, до културно-историјско-рекреативно-туристичких места у Србији.

Назив и ознака из општег речника набавки: 60170000-0 Најам возила за превоз путника са возачем.

 1. Циљ поступка: Закључење оквирног споразума са једним понуђачем.

Трајање оквирног споразума је годину дана од датума ступања на снагу или и краће од наведеног периода у случају утрошка средстава у износу процењене вредности јавне набавке.

 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
 2. Конкурсна документација се може преузети: на Порталу јавних набавки и на интернет страници оснивача „Староградске фондације“ www.starigrad.org.rs
 1. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Начин подношења понуде:

Понуда се подноси у складу са Законом о јавним набавкама, Конкурсном документацијом и Позивом за подношење понуда. Понуду са траженим доказима о испуњености услова из Конкурсне документације, понуђач доставља у писаном облику, у затвореној коверти, препорученом пошиљком или лично, на адресу наручиоца: „Староградска фондација“, улица Македонска број 42, 11000 Београд, са напоменом: НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА УСЛУГЕ АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН У-1.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу и контакт телефон понуђача и лице за контакт.

Рок за подношење понуда је 02.09.2019. године до 10:00 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је у писарници наручиоца (Писарница оснивача Градске општине Стари град, Београд, Ул. Македонска 42) примљена и оверена заводним печатом Општине, закључно са 02.09.2019. године, до 10:00 часова. Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која је примљена после овог рока.

Комисија за јавне набавке (у даљем тексту: Комисија), по окончању поступка отварања понуда, вратиће све неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

 1. Место, време и начин отварања понуда:

Благовремене понуде Комисија ће отворити 02.09.2019. године, са почетком у 10:30 часова, у просторијама Градске општине Стари град, Београд, улица Македонска број 42, први спрат, канцеларија број 17.

 1. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни су да Комисији предају писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

 1. Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана oд дана отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени објављивањем одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници Градске општине Стари град, у року од три дана од дана доношења одлуке.

 1. Подаци о државном органу или организацији, односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама; заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за извршење уговора о јавној набавци.

Подаци о пореским обавезама могу се добити у Пореској управи, Министарство финансија,  www.poreskauprava.gov.rs, www.mfin.gov.rs

Подаци о заштити животне средине могу се добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министартсву енергетике, развоја и заштите животне средине www.sepa.gov.rs

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Минстарству рада, запошљавања и социјалне политике www.minrzs.gov

 1. Лице за контакт: Ирена Пашић, fondacija@starigrad.org.rs, тел: 0607680893

ПРЕЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, ЛИНК У ПРИЛОГУ:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СТАРОГРАДСКА ФОНДАЦИЈА 2019

ПРИЛОГ:

1..OДЛУКA О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА

2.ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ – ПРЕВОЗ