ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА

Председник Градске општине Стари град, на основу члана 73. став 1. тачка 5. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 4/2014 – пречишћен текст, 25/2015, 94/2016, 75/2017 и 105/2018), а у вези са одредбама члана 4, 8. и 12. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 34/2019), члана 22. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Стари град („Службени лист Града Београда“, број 43/2019), и у складу са одредбама члана 114. и 115. Закона о спорту („Службени гласник РС“, број 10/2016), расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Посебни пограми морају бити из области потреба и интереса грађана у области спорта за чије се остваривање обезбеђују средства из буџета Градске општине Стари град утврђени чланом 3. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Стари град („Службени лист града Београда“, број 34/2019) и чланом 2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Стари град („Службени лист Града Београда“, број 43/2019) и то:

1) oбезбеђење услова и организације спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;

2) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђење адекватног спортско-здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;

3) спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.);

4) рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник Градска општина стари град и спортских објеката у својини града Београда, чији је корисник Градска општина Стари град, кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта.

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ПОДНОСИЛАЦ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ:

Предлози посебних програма могу садржати активности учесника у систему спорта који су чланови носиоца програма.

Предлоге посебног програма подносе организације у области спорта, струковна удружења и клубови, а грана спорта у оквиру које се реализује програм треба да је од посебног значаја за Градску општину Стари град.

Предлагач програма којим се обезбеђује остваривање потреба и интереса не може за финансирање истих активности да подноси програме и за средства од другог нивоа власти у Републици Србији.

Носиоци програма морају да испуњавају следеће опште услове, и то:

 • да су регистровани у складу са законом;
 • да су уписани у националну евиденцију у складу са законом;
 • да искључиво или претежно послују на недобитној основи;
 • да имају седиште на територији Градске општине Стари град;
 • да су директно одговорани за припрему и извођење програма;
 • да активно делују најмање годину дана;
 • да испуњавају прописане услове за обављање спортских активности и спортске делатности;
 • да је програм, у складу са законом, општим актима организације и спортским правилима;
 • да су доставили извештај о успешној реализацији одобреног програма укључујући и доказе о наменском трошењу средстава из буџета Градске општине Стари град, уколико су били носиоци програма ранијих година;
 • да располажу капацитетима за реализацију програма.

Пријаве програма се неће разматрати уколико:

1) је подносилац програма у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

2) је подносилац програма у блокади пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун;

3) је утврђено да подносилац програма има пореска дуговања или дуговања према организацијама социјалног осигурања;

4) је подносилац програма у последње две године правоснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, радом са децом и спречавањем негативних појава у спорту.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ

Потребна документација (Упутство и Образац 5 – Евиденциона пријава за организовање кампова за перспективне спортисте, односно Образац 6 – Евиденциона пријава за посебни програм) могу се преузети на званичној интернет презентацији Градске општине Стари град (www.starigrad.rs) или на Писарници Градске општине Стари град, Македонска улица 42.

Образац предлога програма и документација која се доставља уз предлог програма морају бити у потпуности попуњени и достављени у три примерка, с тим да образац предлога програма мора да буде достављен и у електронској форми (CD, флеш).

Начин достављања:

Предаја на Писарници Управе Градске општине Стари град или препорученом поштом на адресу:

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД – Комисија за оцену програма у области спорта којим се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Градској општини Стари град, Улица Mакедонска број 42, 11103 Београд

За додатне информације можете се обратити путем електронске поште на e-mail: sstojkovic@starigrad.org.rs

КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВУ ПРИЈАВА ЈЕ ДО 28.08.2019. ГОДИНЕ

Све непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не испуњавају наведене критеријуме неће бити разматране.

ПРЕУЗМИТЕ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 1. UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA POSEBNE PROGRAME
 2. OBRAZAC 5 – Evidenciona prijava za organizovanje kampova za perspektivne sportiste
 3. Obrazac 6 – Evidenciona prijava za posebni program
 4. Obrazac 8 – Zavrsni izvestaj o realizaciji programa
 5. Obrazac 9 – Zavrsni izvestaj o realizaciji programa kamp perspektivnih sportista