СТАРОГРАДСКА ФОНДАЦИЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

На основу члана 63. и Прилога 3ж. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15 И 68/15), „Староградска фондација“, објављује:                       

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 1. Назив наручиоца: „Староградска фондација“.
 2. Aдреса наручиоца: Македонска број 42, 11000 Београд.
 3. Интернет страница наручиоца: Наручилац ће користити интерет страницу оснивача, Градске општине Стари град: starigrad.org.rs
 4. Врста наручиоца: Правно лице основано у циљу задовољавања потреба у општем интересу над чијим радом надзор врши орган локалне самоуправе – Градска општина Стари град као део територије града Београда.
 5. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности- по партијама, и то:

Прва партија- Услуга исхране – ресторан у Браничевском округу у близини Голубца;

Друга партија -Услуга исхране – ресторан у Браничевском округу у близини Пожарeвца;

Трећа партија -Услуга исхране – ресторан на Палићу

6. Предмет јавне набавке: Услуге исхране у вези са организовањем једнодневних излета за пензионере.

Назив и ознака из општег речника набавки: 55300000-3 Услуге ресторана и услуге послуживања храном.

7. Циљ поступка: Закључење оквирног споразума са једним понуђачем.

Трајање оквирног споразума је годину дана од датума ступања на снагу или и краће од  наведеног периода у случају утрошка средстава у износу процењене вредности јавне набавке.

8. Датум објављивања Позива за подношење понуда: 28.08.2019. године.

9. Датум објављивања Обавештења о продужењу рока за подношење понуда: 05.09.2019. године.

 1. Разлог за продужење рока за подношење понуда: Дана 05.09.2019. године, потенцијални понуђач је поднео захтев за продужење рока за подношење понуда.
 2. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: Начин подношења понуде:

Понуда се подноси у складу са Законом о јавним набавкама, Конкурсном документацијом и Позивом за подношење понуда. Понуду са траженим доказима о испуњености услова из Конкурсне документације, понуђач доставља у писаном облику, у затвореној коверти, препорученом пошиљком или лично, на адресу наручиоца: „Староградска фондација“, улица Македонска број 42, 11000 Београд, са напоменом: НЕ ОТВАРАТИПОНУДА УСЛУГЕ ИСХРАНЕ У ВЕЗИ СА ОРГАНИЗОВАЊЕМ ЈЕДНОДНЕВНИХ ИЗЛЕТА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈН У-2. – навести број партије.На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу и контакт телефон понуђача и лице за контакт.

Рок за подношење понуда је 10.09.2019. године до 10:00 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је у писарници наручиоца (Писарница оснивача Градске општине Стари град, Београд, Ул. Македонска 42) примљена и оверена заводним печатом Општине, закључно са 10.09.2019. године, до 10:00 часова. Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која је примљена после овог рока.

Комисија за јавне набавке (у даљем тексту: Комисија), по окончању поступка отварања понуда, вратиће све неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

 1. Место, време и начин отварања понуда:

Благовремене понуде Комисија ће отворити 10.09.2019. године, са почетком у 10:30 часова, у просторијама Градске општине Стари град, Београд, улица Македонска број 42, први спрат, канцеларија број 17.

 1. Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана oд дана отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени објављивањем одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници Градске општине Стари град, у року од три дана од дана доношења одлуке.

 1. Лице за контакт: Ирена Пашић, fondacija@starigrad.org.rs, тел: 0607680893.

КОМИСИЈА

 1. Слађана Ђуричић, председник
 2. Тања Василијевић, члан
 3. Ива Ћипранић, члан