„СТАРОГРАДСКA ФОНДАЦИЈA“: КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УЧЕНИЦИМА/АМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА

На основу члана 13. Одлуке о оснивању „Староградске фондације“ (број 020-4-15/17 од 16.03.2017.), члана 16. Статута „Староградске фондације“ УО бр. 1 од 11.05.2017. године, а у вези са одредбом члана 11. Правилника о начину прикупљања средстава и начину коришћења средстава „Староградске фондације“ УО бр. 2-4 од 16.05.2017 године, чланом 2. Плана доделе и коришћења средстава “Староградске фондације, Управни одбор “Староградске фондације”, а на основу Одлуке Управног одбора „Староградске фондације“ о покретању поступка за доделу средстава ученицима/ама основних и средњих школа за потребе учешћа на домаћим и међународним такмичењима из области културе, уметности, спорта, образовања, науке и других друштвених и природних области УО бр. 36-1 од 19.02.2018. године, Директор „Староградске фондације“ дана 20.02.2019. године, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење пријава на Конкурс за доделу средстава ученицима/ама основних и средњих школа, који имају пребивалиште на територији Градске општине Стари град а за потребе учешћа на домаћим и међународним такмичењима у области културе, уметности, спорта, образовања, науке и других друштвених и природних области

„Староградска фондација“ је основана са циљем да своје активности усмерава на: јачање бриге о деци и младима, помоћ самохраним родитељима, пружање помоћи старима, унапређење положаја особа са инвалидитетом, промовисање и популаризацију културе, уметности, науке и аматерског спорта, унапређење формалног и неформалног образовања, промовисање и заштиту људских, грађанских и мањинских права, унапређење социјалне и здравствене заштите, заштиту животне средине, заштиту животиња, као и на друге области у којима се остварују општекорисни циљеви.

Управни одбор „Староградске фондације“ је на седници одржаној дана 19.02.2019. године донео Одлуку о покретању поступка за доделу средстава ученицима/ама основних и средњих школа за потребе учешћа на домаћим и међународним такмичењима из области културе, уметности, спорта, образовања, науке и других друштвених и природних области УО бр. 36-1.

Додела средстава се врши у циљу промовисања и популаризације културе, уметности, спорта, образовања, науке и других друштвених и природних области, у циљу јачања бриге о деци и младима, као и у циљу пружања помоћи лицима чијим се активностима остварују општекорисни циљеви.

Укупан износ средстава који се додељује износи 200.000,00 динара. Износ који се додељује поједином лицу не може бити већи од 80.000,00 динара.

Критеријум за избор лица којем се додељују средства је учешће на домаћим и међународним такмичењима у области културе, уметности, спорта, образовања, науке и других друштвених и природних области.

Рангирање подносиоца пријава ће се вршити по редоследу пријема пријава, а да коначног утрошка средстава. Уколико су две пријаве поднете истовремено, а нема довољно средстава за доделу предност ће имати онај подносилац пријаве који учествује на такмичењу вишег ранга, а уколико подносиоци пријава учествују на такмичењима истог ранга преостали износ средстава ће се расподелити на једнаке делове.

Пријаве на конкурс се могу вршити почев од 20.02.2019. године, као дана објављивања конкурса на интернет презентацији Градске општине Стари град, и могу се подносити у току целе календарске 2019. године, а до утрошка средстава, односно објављивања обавештења „Староградске фондације“ да опредељена средства за потребе овог конкурса утрошена.

Рок за доношење одлуке о додели средстава је месец дана од дана пријема пријаве на конкрус.

Са добитницима средстава закључиваће се уговори о додели средстава.

Право учешћа на конкурсу имају искључиво ученици/е основних и средњих школа чије је пребивалиште на територији Градске општине Стари град.

Пријаве учесника у поступку треба да садрже следеће податке, уз достављање доказа за исте:

– име и презиме, адресу становања, фотокопију личне карте (уколико је подносилац пријаве пунолетно лице), фотокопију личне карте законског заступника малолетног лица (уколико је подносилац пријаве законски заступник малолетног лица), доказ о учествовању на такмичењу или манифестацији у области културе, уметности, спорта, образовања, науке и других друштвених и природних области, доказ о износу трошкова непоходних за учествовање на такмичењу, захтев у слободној форми (молба).

Пријаве на Конкурс, подноси се преко Писарнице Управе Градске општине Стари град, са назнаком:

„СТАРОГРАДСКА ФОНДАЦИЈА“

„за Комисију за спровођење Конкурса“

Београд, Македонска број 42,

у затвореној коверти са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ“, и подацима о учеснику конкурса попуњеним на полеђини коверте.

Информације у вези овог Конкурса могу се добити на телефон: 3300-606 или путем е-маила fondacija@starigrad.org.rs