СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ: ПРОЦЕДУРА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ УВИДА И ЈАВНИХ СЕДНИЦА ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ

субота, 12. децембар 2020.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Процедура одржавања јавних увида и јавних седница за време пандемије

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 09/20), члана 66. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19) и у складу са закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда, са седнице која је одржана 08.12.2020. године

оглашава

ПРОЦЕДУРУ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ УВИДА И ЈАВНИХ СЕДНИЦА ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ

  1. Комисија за планове Скупштине града Београда ће одржавати јавне седнице у току трајања пандемије у свему у складу са мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 које је прописала Влада Републике Србије, a према којима, у затвореном простору, на свака 4 m2 може бити присутно једно лице. У складу са наведеним мерама, на јавној седници, по сваком поднетом поднеску, може да учествује само 1 (један) изабрани представник групе потписаних грађана.
  2. Учествовањем 1 (једног) представника испред групе грађана која је поднела примедбе је оправдано и довољно да би се испоштовале све законске одредбе и норме које подразумевају јавност у процесу усвајања планова и право заинтересованих лица да се на јавној седници изјасне пред Комисијом за планове, што ће бити и тонски забележено.
  3. Комисија за планове има обавезу да поштује мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и нема основа за другачије поступање приликом одржавања јавних седница у просторијама Градске управе. Како би се омогућио несметани рад Комисије и најповољнији услови за одржавање јавних и затворених седница Комисије, препорука је да седницама присуствује минималан број представника обрађивача, јавних предузећа, државних органа и институција, односно само они чије присуство је неопходно.