СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ: ОБАВЕШТЕЊЕ О РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ

Елаборат за рани јавни увид поводом израде Измена и допуна Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) – I фаза, изложен је на рани јавни увид у згради Градске управе града Београда, у Улици 27. марта број 43-45 (у сутерену) у периоду од 14. 12. 2020. године до 28. 12. 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

У току јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде плана ће бити исложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs , у рубрици „Градски огласи“.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком и четвртком, у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. Марта број 43-45 (у сутерену).

Мишљења на предложена решења, у писаном облику, могу се доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, у Улици краљице Марије број 1, закључно са 28. 12. 2020. године.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09, …, 37/19 и 09/20), члана 66. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19) и у складу са Закључком Kомисије за планове Скупштине града Београда, са седнице која је одржана 08. 12. 2020. године, огласио је

ПРОЦЕДУРУ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ УВИДА И ЈАВНИХ СЕДНИЦА ЗА ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ

  1. Комисија за планове Скупштине града Београда ће одржавати јавне седнице у току трајања пандемије у свему у складу са мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 које је прописала Влада Републике Србије, a према којима, у затвореном простору, на свака 4 m² може бити присутно једно лице. У складу са наведеним мерама, на јавној седници, по сваком поднетом поднеску, може да учествује само 1 (један) изабрани представник групе потписаних грађана.
  2. Учествовањем 1 (једног) представника испред групе грађана која је поднела примедбе је оправдано и довољно да би се испоштовале све законске одредбе и норме које подразумевају јавност у процесу усвајања планова и право заинтересованих лица да се на јавној седници изјасне пред Комисијом за планове, што ће бити и тонски забележено.
  3. Комисија за планове има обавезу да поштује мере за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и нема основа за другачије поступање приликом одржавања јавних седница у просторијама Градске управе. Како би се омогућио несметани рад Комисије и најповољнији услови за одржавање јавних и затворених седница Комисије, препорука је да седницама присуствује минималан број представника обрађивача, јавних предузећа, државних органа и институција, односно само они чије присуство је неопходно.

Док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19, за време боравка у затвореном простору, грађани су дужни да, због спречавања ширења заразне болести COVID-19, обавезно носе заштитне маске и одржавају међусобно растојање од најмање 1,5 m између два лица.