САОПШТЕЊЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

Поводом вести које су објављене у писаним и електронским медијима 18. маја 2010. године поводом рушења стогодишњег стабла у Светогорској 28., ради објективног и истинитог информисања јавности објављујемо саопштење Градске општине Стари град.

Поступајући у складу са Одлуком о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина (Службени лист града Београда бр. 12/01 … 29/ 2009 ), комунални инспектор Одељења за комуналне послове и комуналну инспекцију ГО Стари град је, по пријави грађана Крсмановић Драгог и Матовић Зорице, изашао на терен, констатовао стање и обратио се надлежном органу, Секретаријату за комуналне и стамбене послове Градске управе Града Београда, за процену оправданости сече три стабла киселог дрвета у заједничком дворишту стамбених зграда у Палмотићевом 13. и Светогорској 28.

Стручна комисија Секретаријата закључила је да се „препоручује сеча стабала дрвећа“, а да се након тога „препоручује сређивање простора и садња одговарајућих врста декоративног растиња. Описане радове ће извршити корисници дворишта у коме се стабла налазе у својој режији и трошку“ Са чињеничним стањем је упознат председник Скупштине зграде, о чему је сачињен записник који је и потписао(14.8.2009.).

На основу налаза Стручне комисије, поступајући у складу са Одлуком, Одељење је донело Решење којим се „Наређује Стамбеној згради у Палмотићевој 13. да у року од 15 дана уклони 3 стабла“ (7.10.2009.). Пошто Скупштина станара није поступила по Решењу донет је Закључак о дозволи извршења решења којим се одобрава сеча стабала и које је постало извршно 2.11.2009.

Пошто станари ни тада нису поступили у складу са решењима, предложено им је од стране Општинске управе (1.12.2009.) да се Решење принудно изврши о трошку Скупштине станара а да се станари у поступку наплате дугованог износа према извршиоцу сече обрате молбом Општинском већу Градске општине Стари град, по званичној процедури, за ослобађање од трошкова извршења. Тачније, да Градска општина Стари град преузме обавезу плаћања трошкова на основу захтева Скупштине станара. Општина је затражила и предрачун о висини трошкова, коју су доставили ЈКП „Зеленило Београд“ (166.203 динара са пдв-ом) и предузећe „Нови град – инжињеринг д.о.о.„ (86.704. динара са пдв-ом).

Нажалост, станари нису поступили ни по тој препоруци Општинске управе.

И поред евиденте намере да Општина трошкове уклањања стабала преузме на себе, и да се у оквиру прописане процедуре поступи и ван оквира надлежности Градске општине Стари град, немарношћу управо станара дошло је до обрушавања дотрајалог стабла.

Подсећамо да је на основу Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина (Службени лист града Београда број 12/01…29/2009. , члановима 15. став 1 и 3.) предвиђено да су непосредни корисници зелених површина дужни да са истих уклањају стабла која су оболела дотрајала, оштећена од елементарних непогода … уз претходну сагласност Стручне комисије Секретаријата за стамбене и комуналне послове – одсек за сечу (14. став 1.)

Још једном наглашавамо да је Градска општина Стари град са своје стране учинила све да у складу са законском процедуром изађе у сусрет грађанима Палмотићеве 13. и Светогорске 28.