РАСПИСАНИ ЈАВНИ ПОЗИВИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ БАЗЕНА СРПЦ “МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ”

Градска општина Стари град расписала је отворене поступке јавних набавки велике вредности, за извођење радова на адаптацији и санацији отворених базена и набавку и монтажу опреме и базенске технике за отворене и затворени базен ЈП СРПЦ “Милан Гале Мушкатировић”, у складу са Законом о јавним набавкама (Сл.гласник РС, бр.39/02, 43/02 и 55/04).
Јавни позиви за прикупљање понуда, број II, 404 2 Р 5 08 и II, 404 2 Д 3 08, са условима за понуђаче објављени су у Службеном гласнику Републике Србије број 4.
Право увида у конкурсну документацију имају сви заинтересовани понуђачи бесплатно а конкурсна документација се може преузети у Градској општини Стари град, у Служби за финансијске и заједничке послове, Београд, Македонска 42/II, канцеларија 40, сваког радног дана од 9-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива уз доказ о уплати 3.000,00 динара (по конкурсној документацији), бесповратно, на текући рачун 840-742351843-94, са позивом на број 97 44-018 – приходи општинских органа управе, сврха: накнада трошкова припреме конкурсне документације.
Како се ради о великом инвестиционом улагању општине Стари град у објекат од друштвеног значаја и како би се радови на реконструкцији базена СРПЦ обавили стручно и професионално, учесници конкурса мораће да задовоље строге услове јавног позива.
По пријему понуда Комисија за јавне набавке обавиће јавно отварање понуда, у просторијама Општине, о ћему ће бити благовремено обавештени сви заитересовани. Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања јавног позива.